สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน บริษัท เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน บริษัท เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

34 views

ปิดงบการเงิน บริษัท เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

     การ ปิดงบการเงิน บริษัท เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของนิติบุคคลทุกประเภทต้องปฏิบัติ เพื่อดำเนินการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ซึ่งปกตินั้นนิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีการปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคล การ ปิดงบการเงิน บริษัท สามารถทำได้โดยผ่านผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อจัดส่งงบการเงินตามกำหนด หากแต่ว่านิติบุคคลนั้นๆ ไม่ทำตามข้อปฏิบัติหรือไม่ ปิดงบการเงิน บริษัท ในการนำส่งงบการเงิน ก็จะมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยในการจัดทำงบการเงินนั้นหลายๆ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมักประสบพบเจอปัญหาจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชีประจำ จึงไม่สามารถ ปิดงบการเงิน บริษัท ห้างหุ้นส่วนได้

ปิดงบการเงิน บริษัท คืออะไร

     ผู้ประกอบการทุกท่าน ก่อนการจะไปรู้จักกับ ปิดงบการเงิน บริษัท คืออะไร ต้องทำความเข้าใจในส่วนของ งบการเงิน คืออะไร งบการเงิน คือรายงานทางการเงินและบัญชีของนิติบุคคลนั้นๆ ทำให้ทราบถึงข้อมูลการบริหารองค์กรของตน ว่ามีผลประกอบการไปในทิศทางใด ฐานะทางการเงินของนิติบุคคลเมื่อ ปิดงบการเงิน บริษัท เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ในการ ปิดงบการเงิน บริษัท ประกอบธุรกิจผู้ประกอบควรรู้ในข้อนี้ ซึ่งการปิดงบการเงิน คือการจัดการกับงบการเงินดังกล่าวของนิติบุคคลเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี โดยจะต้องนำส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด ซึ่งในการ ปิดงบการเงิน บริษัท นำส่งงบการเงินสามารถยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นด้วยตัวเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ขั้นตอนในการ ปิดงบการเงิน บริษัท สำหรับธุรกิจที่ไม่มีการจัดทำบัญชี

     ในการ ปิดงบการเงิน บริษัท อันดับแรกที่ต้องดำเนินการ คือการรวบรวมเอกสารทางการเงินทั้งหมดที่สามารถหาได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเงินให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเอกสารรายการค้า ทั้งบิลขายและบิลซื้อ ซึ่งในการจัดเรียงเอกสารแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนิติบุคคลนั้นๆ จะกำหนดไว้ โดยจัดเรียงเอกสาร ปิดงบการเงิน บริษัท ตามลำดับของเอกสาร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายการต่างๆ การแยกประเภทของบิลอื่นๆ ก็สามารถช่วย ปิดงบการเงิน บริษัท ได้ เมื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว บันทึกบัญชีตามเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก่อนออกรายงานทางการเงินต่างๆ อย่าลืมว่าหากนิติบุคคลนั้นๆ เมื่อมีการเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล จะต้องตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชี ณ สิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อ ให้การ ปิดงบการเงิน บริษัท ดำเนินการอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นส่งให้สำนักงานบัญชี เพื่อตรวจสอบและปิดงบการเงินต่อไป

     สิ่งสำคัญของการ ปิดงบการเงิน บริษัท คือ การตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน ก่อนการนำส่งงบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ผู้ประกอบการควรตรวจสอบความถูกต้องงบการเงินของตนเองเสียก่อน หากถูกต้องครบถ้วนแล้วเป็นหน้าที่ของสำนักงานบัญชีหรือท่านผู้ประกอบการในการนำส่งงบการเงินเป็นลำดับต่อไป ในการใช้บริการ ปิดงบการเงิน บริษัท กับสำนักงานบัญชี จะต้องติดตามสถานะการนำส่งงบการเงินจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามกระบวนการเป็นอันเสร็จสิ้นการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล ทั้งนี้หากพิจารณาถึงธุรกิจในอนาคตการ ปิดงบการเงิน บริษัท ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเป็นประจำในทุกๆ ปี ดังนั้นหากมีการวางแผนอย่างรอบคอบ จะสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลากำหนดและไม่เกิดผลเสียจากการไม่ ปิดงบการเงิน บริษัท และนำส่งงบการเงินข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20