สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน pantipหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน pantip

52 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน pantip

     การ ปิดงบการเงิน pantip นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละรอบบัญชีจะต้องทำอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลการ ปิดงบการเงิน pantip ไปยื่นข้อมูลนำส่งแก่ทางกรมสรรพากรและกรมพัฒน์ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งปกติทางผู้ประกอบการจะต้องยื่นเป็นประจำทุกปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยการ ปิดงบการเงิน pantip ที่ถูกต้องจะต้องยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไม่อย่างนั้นท่านอาจจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งสามารถยื่นงบการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ ปัจจุบันได้มีสำนักงานบัญชีให้ผู้ประกอบกิจการได้เลือกใช้บริการ ปิดงบการเงิน pantip จำนวนมาก เพื่อช่วยให้การทำบัญชีและปิดงบการเงินสะดวกมาก

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ปิดงบการเงิน pantip กับ Techvision Accounting

     ปิดงบการเงิน pantip โดย Techvision Accounting บริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้บริหารยังเป็นนักพัฒนามีการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้การบริการรับ ปิดงบการเงิน pantip รวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการ ปิดงบการเงิน pantip การจัดทำบัญชี วางแผนภาษี และระบบการทำงานด้านต่างๆให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ และทางเรายินดีให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการ ปิดงบการเงิน pantip ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในปัญหาต่างๆด้านบัญชีเมื่อท่านมีข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน pantip โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting ให้บริการรับ ปิดงบการเงิน pantip ในราคาเริ่มต้นสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มต้น 12,000 บาท และบริษัทเริ่มต้น 14,000 บาท โดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ทางบริษัทของเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบการเงิน pantip ที่เป็นประโยชน์กับกิจการของท่านมากที่สุด ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีต้องการยกเลิกดำเนินการ ปิดงบการเงิน pantip

     การ ปิดงบการเงิน pantip เป็นรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเงินของธุรกิจนั้นๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้กิจการทราบถึงสถานะทางการเงิน ทิศทางการบริหารงาน และฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจ สำหรับแนวทางที่จะช่วยให้การจัดทำงบการเงิน และการ ปิดงบการเงิน pantip ในแต่ละรอบบัญชีง่าย และสะดวกมากขึ้น คือผู้ประกอบการจะต้องจัดทำบัญชีรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ รายจ่าย รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และบิลต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้อง ปิดงบการเงิน pantip และนำส่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทางสำนักงานบัญชีเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้งของเรายินดีให้บริการปิดงบการเงิน และพร้อมช่วยให้การ ปิดงบการเงิน pantip ในกิจการของท่านถูกจัดทำอย่างถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20