สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ทำความรู้จักการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 (แบบภ.ง.ด.51)หน้าแรก

>

บทความ

>

ทำความรู้จักการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 (แบบภ.ง.ด.51)

55 views

ทำความรู้จักการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 (แบบภ.ง.ด.51)

     ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนว่าการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกิจการ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวว่า เป็นการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 หรือครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (รอบ 6 เดือนแรก) จ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่รัฐสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีด้วยการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 65 จะต้อง ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 (แบบ ภ.ง.ด.51) ดังนี้

1. กรณี ยื่น ภ.ง.ด.51 แบบกระดาษ : วันสุดท้ายของการยื่นแบบ จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม

2. กรณี ยื่น ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ขยายเวลาเพิ่ม 8 วัน

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นและผู้ประกอบการที่ไม่ต้อง ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 (แบบ ภ.ง.ด.51)

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565

  1. นิติบุคคลของการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่อธิบดีเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เสียภาษีเงินได้ครึ่งปีจากกำไรสุทธิจริง
  2. บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องเสียเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จากการประมาณการกำไรสุทธิ คือ จากการประมาณการของผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ทั้งปี

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้อง ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 (แบบ ภ.ง.ด.51)

  1. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนรอบปีบัญชีแรก/ปีสุดท้ายน้อยกว่า 12 เดือน หรือรอบที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งในกรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีของกรมสรรพากร
  2. มูลนิธิ หรือสมาคม เนื่องจากเสียภาษีเงินได้จากการขายหรือบริการ จึงจะไม่ต้องประมาณการกำไรหรือขายทุนสุทธิ เพื่อจะเสียภาษีเงินได้ และไม่ต้อง ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565

การคำนวณอัตราภาษีของการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565

  • กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี

การใช้อัตราภาษี ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 คือ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท เพราะการ การใช้อัตราภาษี ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 และจะต้องมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท จะใช้อัตราภาษีข้างต้น

  • กำไรสุทธิเกิน 3 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษีร้อยละ 15
  • กำไรสุทธิเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีร้อยละ 20
  • กำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาทได้รับการยกเว้น
  • กำไรสุทธิเกิน 3 แสนบาทขึ้นไป เสียภาษีร้อยละ 10

การใช้อัตราภาษี ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 คือ กิจการที่เป็น SMEs ที่แจ้งจดขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวที่มีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 595) ให้ใช้อัตราข้างต้น ในการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565

     ทางเราหวังว่าท่านผู้ประกอบการ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 หรือแบบ ภ.ง.ด.51 โดยถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำคัญตรงตามข้อบังคับของกรมสรรพากร เนื่องจากการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นทั้งแบบปกติ และแบบยื่นผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีฐานอัตราการคำนวณจากกำไรสุทธิของกิจการ ซึ่งวิธีการคำนวณนั้น การ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 จะต้องคำนึงถึงขนาดของกิจการนิติบุคคลด้วย จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการคำนวณ หากมีการคำนวณผิด หรือชำระภาษีผิด นั้นอาจจะต้องโดนค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในการ ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2565 นั้นขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญในทุกส่วนข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00