สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

รับจดทะเบียนการค้า รังสิต กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

รับจดทะเบียนการค้า รังสิต กับ Techvision Accounting

269 views

รับจดทะเบียนการค้า รังสิต กับ Techvision Accounting

     เอกสารที่ใช้ประกอบการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า (กรณีเช่าต้องแนบเอกสารสัญญาเช่า) รูปถ่ายสถานประกอบการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต มีรายละเอียด ดังนี้ รูปถ่ายป้ายชื่อร้าน (เห็นป้ายชื่อและบ้านเลขที่ของร้าน) รูปถ่ายภายในร้าน (สินค้าที่ขาย) รูปถ่ายภายนอกร้าน (ถ่ายตัวอาคารให้ติดถนนหน้าบ้าน) เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาโดยมีวิธีคำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% กรณีหักตามจริงต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร สำหรับการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจดทะเบียนการค้า รังสิต

     รับจดทะเบียนการค้า รังสิต เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแบบจริงจัง ข้อกำหนดหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายประเภทต่างๆ ตามกฎหมายกำหนดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้อง รับจดทะเบียนการค้า รังสิต ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ซึ่งใช้กับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน การค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ (ขายออนไลน์จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ทั้งนี้มีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับการยกเว้น รับจดทะเบียนการค้า รังสิต เช่น

  • ธุรกิจค้าเร่ แผงลอย
  • ธุรกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
  • ธุรกิจของนิติบุคคลที่มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
  • ธุรกิจของกระทรวง ทบวง กรม
  • ธุรกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
  • ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

       ผู้ประกอบการควร รับจดทะเบียนการค้า รังสิต ตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการภายใน 30 วัน

ค่าบริการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting ผู้ให้บริการรับ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต โดยราคาค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ 3,499 บาท เพียงผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการเราจะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต แต่หากเขตพื้นที่ของท่านอยู่นอกเขตจากกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเริ่มต้นที่ 1,500 บาทในส่วนของการจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ)หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้ โดยผู้ประกอบการไปดำเนินการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต ด้วยตนเองราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

     รับจดทะเบียนการค้า รังสิต ซึ่งใช้กับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน การค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้ขอจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า (กรณีเช่าต้องแนบเอกสารสัญญาเช่า) รูปถ่ายสถานประกอบการ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต มีรายละเอียด ดังนี้ รูปถ่ายป้ายชื่อร้าน (เห็นป้ายชื่อและบ้านเลขที่ของร้าน) รูปถ่ายภายในร้าน (สินค้าที่ขาย) รูปถ่ายภายนอกร้าน (ถ่ายตัวอาคารให้ติดถนนหน้าบ้าน) เป็นต้น Techvision Accounting ยินดีให้บริการรับ รับจดทะเบียนการค้า รังสิต ในราคาย่อมเยาเพียงผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการเราจะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนข่าวสารล่าสุด

ยื่นภาษีบุคคล 2566 กับ Techvision Accounting
ยื่นภาษีบุคคล 2566 กับ Techvision Accounting

ยื่นภาษีบุคคล 2566 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายมีหน้าที่ ยื่นภาษีบุคคล 2566 ภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของปีถัดไป

16/06/2024 17:00
วิธียื่นภงด 91 2567 ออนไลน์ ผ่านระบบ New e-Filing
วิธียื่นภงด 91 2567 ออนไลน์ ผ่านระบบ New e-Filing

ยื่นภงด 91 2567 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่นพนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว สามารถสอบรายละเอียดต่างๆกับทางเราก่อนได้ ทางเราพร้อมให้บริการ ยื่นภงด 91 2567 ที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้อง

15/06/2024 17:00
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ Techvision Accounting

เอกสารที่ต้องเตรียม จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน รูปถ่ายสถานประกอบการ สำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ

11/06/2024 17:00