สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนการค้า
0622057878 @techvisionacc

จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า คืออะไร

การ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า เป็นการขึ้นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นอาชีพปกติและรวมถึงผู้เป็น หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วย จะต้องดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นธุรกิจที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องขึ้นจดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มดำเนินธุรกิจ หากฝ่าฝืนไม่ขึ้น จดทะเบียนพาณิชย์ จะมีโทษปรับจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง การ จดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับกิจการหรือธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการได้

@techvisionacc

จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ มีกี่แบบ?

การ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า มี 2 รูปแบบคือ การ จดทะเบียนพาณิชย์ ธรรมดา คือ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ( บุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจ โดยใช้ชื่อเจ้าของกิจการดำเนินการทั้งหมดมีอาชีพค้าขายและมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ) หรือนิติบุคคล ( ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด มหาชน ) กับ การ จดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบออนไลน์หรือเป็นตัวแทนขายบน เว็บไซต์ ระบบร้านค้าออนไลน์ หรือ ผ่านแพลตฟอร์ม( Facebook , Shopee, Lazada , LINE MyShop, Other ) ที่สามารถทำการชำระเงินออนไลน์ได้ทั้งทางเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน โดยผู้ประกอบการสามารถนำหลักฐานการ จดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ไปแสดงไว้บน เว็บไซต์ หรือ โฮมเพจ ได้

@techvisionacc

ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นการ จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ต้อง จดทะเบียนการค้า

ประเภทของธุรกิจเป็นเงื่อนไขสำคัญในการ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า หากธุรกิจของท่านไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้ากำหนดไว้ ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องยื่นจดทะเบียน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำการ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า มี 6 ประเภท ดังนี้

 • 1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
 • 2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือการกุศล
 • 3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
 • 4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
 • 5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
 • 6. พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้ จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

@techvisionacc

ทำไมต้อง จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

ผู้ประกอบการหลายท่านสงสัยว่า “ ทำไมผู้ที่ค้าขายจะต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า ด้วย ” เราจะมาทำความเข้าใจถึงเหตุผลของการ จดทะเบียนการค้า ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและรูปแบบนิติบุคคล แทบจะทุกรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีการค้าขายสินค้า หรือธุรกิจให้บริการแบบหน้าร้าน หรือในรูปแบบออนไลน์ ล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องยื่น จดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมาย กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( DBD ) ซึ่งขั้นตอนในการเตรียมเอกสารมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องรอคิวในการยื่น จดทะเบียนการค้า เป็นเวลานาน เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาสำหรับท่าน เรายินดีพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และ จดทะเบียนการค้า ให้ท่านได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 วันทำการนับจากท่านเตรียมเอกสาร ในการยื่น จดทะเบียนพาณิชย์ ให้ทางเราครบถ้วน ทั้งนี้ธุรกิจของท่านยังมีความน่าเชื่อถือทั้งกับลูกค้าของท่านและสร้างเครดิตให้กับสถาบันการเงินได้

@techvisionacc


เอกสารที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์

การยื่นคำขอ จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ใช้เอกสารดังนี้

 • 1) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและแบบฟอร์ม จดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
 • 2) ปริ้นหน้าแรกเว็บไซต์ อธิบายวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน และวิธีการส่งสินค้า
 • 3) แผนที่สถานประกอบการ
 • 4) กรณีไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องมี 4.1 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 4.2 สำเนาสัญญาเช่าสถานที่
 • 5) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน) ส่วนการ จดทะเบียนการค้า หรือ การจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับนิติบุคคล ใช้เอกสารเพิ่มขึ้นจากจดแบบบุคคลธรรมดา คือ เอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า ของกิจการ เมื่อได้รับใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ต้องติดตั้งให้เห็นโดยง่ายภายในสำนักงาน และต้องจัดทำป้ายชื่อกิจการไว้หน้าสำนักงานเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ ชัด หากท่านไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตนเอง Techvision Accounting ยินดีให้บริการ

@techvisionacc

ราคาค่าบริการ และแพ็กเกจในการ การจดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์

แพ็กเกจ S

Techvision Accounting บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ โดยอำนวยความสะดวกให้ ในเรื่องการจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ในการ จดทะเบียนการค้า ให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเอกสารไปยื่น จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งของกิจการของผู้ประกอบการด้วยตนเอง

แพ็กเกจ M

Techvision Accounting บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ โดยอำนวยความสะดวกให้ ในเรื่องการจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ในการ จดทะเบียนการค้า ให้อย่างครบถ้วน รวมถึงนำเอกสารไปยื่น จดทะเบียนการค้า ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งของกิจการของผู้ประกอบการโดยทางเราจะดำเนินการจนได้รับใบทะเบียนพาณิชย์และนำส่งให้กับผู้ประกอบการ

การ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดทะเบียนการค้า เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยทุกประเภท ไม่ว่าเป็น การขายสินค้า หรือบริการทั้งผ่านหน้าร้าน และการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ จดทะเบียนพาณิชย์ นอกจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อถือในธุรกิจของท่านด้วย และสิ่งสำคัญอันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ยินดีให้บริการด้านการ จดทะเบียนพาณิชย์ ให้ท่านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเราพร้อมบริการให้คำปรึกษาในด้านรับทำบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับในภายหลัง จดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ กับทางเราได้อย่างมั่นใจ

 • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
 • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • Techvision Accounting Co., Ltd.
 • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000