สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoจดทะเบียนบริษัท
0622057878 @techvisionacc

บริษัท มีกี่ประเภท ( จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท )

Techvision Accounting รับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ 1. บริษัทจำกัด 2. บริษัทมหาชนจำกัด

 1. 1. บริษัทจำกัด คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจาก การดำเนินกิจการนั้นมาแบ่งกัน โดยบริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ลงทุนใน บริษัทเรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้น เมื่อ จดทะเบียนบริษัท จำกัดแล้ว จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูก ใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร
 2. 2. บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความ ประสงค์ เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ อาจสรุปได้ว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนด ลักษณะโครงสร้างของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ ดังนี้
  1. จำนวนผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
  2. ทุนจดทะเบียน ไม่มีการกำหนดจำนวนทุน จดทะเบียนบริษัท ขั้นต่ำไว้
  3. มูลค่าหุ้นและการชำระเงินค่าหุ้น หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น
  4. จำนวนกรรมการ ต้องมีจำนวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย
 3. Techvision Accounting ผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ครบทุกรูปแบบ

ฟรีเมื่อท่าน จดทะเบียนบริษัท กับ Techvision Accounting

เมื่อตัดสินใจ จดทะเบียนบริษัท กับ Techvision Accounting สิ่งที่คุณจะได้รับจากบริการของเรา คือ เราจะบริการจองชื่อบริษัท ของคุณกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลและ เอกสารประมาณ 19 รายการที่ใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท เพื่อดำเนิน การยื่นเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนเสร็จสิ้นกระบวนการ รับจดทะเบียนบริษัท คุณจะได้รับเอกสารสำคัญคือ หนังสือ รับรองบริษัท หนังสือ บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท หนังสือรายงานการ จดทะเบียนจัดตั้ง ใบสำคัญแสดงการ จดทะเบียนบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รหัส e-Filing ที่ใช้สำหรับยื่นงบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และฟรีตราประทับ พร้อมหมึกในตัว นอกจากนี้ทาง Techvision Accounting ยังให้คำปรึกษาด้านบัญชีพร้อมวางแผนเรื่องภาษีนิติบุคคลให้ ฟรี

ข้อดีของการ จดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนนิติบุคคล

การ รับจดทะเบียนบริษัท มีข้อได้เปรียบทางด้านภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ การเป็นนิติบุคคลจะเสียภาษีอัตราสูงสุดที่ 20 % ส่วนบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอัตราสูงสุดถึง 35 % และการ จดทะเบียนบริษัท ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในกิจการ เช่น เงินเดือนกรรมการ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริหารงานต่างๆ นำมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ส่งผลทำให้อัตราภาษีนิติบุคคลที่ต้อง ชำระน้อยกว่า อัตราภาษีบุคคลธรรมดา อีกทั้งการ จดทะเบียนบริษัท ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือมากกว่า การทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคล ธรรมดาโอกาสที่จะได้รับคู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และการ จดทะเบียนบริษัท นั้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นกับทางสถาบันการเงินฯในการที่จะปล่อย สินเชื่อให้กับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือการขยายกิจการในอนาคต

ทำไมต้องใช้ Techvision Accounting จดทะเบียนบริษัท

การ รับจดทะเบียนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนบริษัท จำนวนมาก ต้องมีความเข้าใจในเอกสารสำคัญอย่างถูกต้อง เช่น ด้านวัตถุประสงค์ของการ รับจดทะเบียนบริษัท ของกิจการ หากไม่สอดคล้องกับประเภทของกิจการ จะถือเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ ตราประทับสำคัญบริษัท ต้องถูกต้องตรงตามระเบียบ ลายเซ็นของผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องครบ ถ้วนทุกจุดหากเกิดความผิดพลาดของการลงข้อมูลหรือขาดความครบถ้วนในเอกสารนั้น หมายถึงเวลาที่ต้องเสียไปในหนึ่งวัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันการติดต่อขอ จดทะเบียนบริษัท จำเป็นต้องจอง คิวล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ จึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ Techvision Accounting เล็งเห็นถึงความยุ่งยาก ซับซ้อน และเวลาอันมีค่าของผู้ประกอบการที่ต้องเสียไปกับการยื่นขอ จดทะเบียนบริษัท ทางเรามีประสบการณ์ในด้านการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และขอจด ทะเบียนประเภทอื่นๆ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา หมดปัญหาเรื่องความผิดพลาดและ เริ่มต้นกิจการของท่านอย่างราบรื่น ไว้ใจให้เราเรื่องการเป็นความรับผิดชอบของ Techvision Accounting

@techvisionacc

เอกสารที่ใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท นั้น ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วม ดำเนินการในการจดจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปกำหนดชื่อบริษัทภาษาไทยและภาษา อังกฤษอย่าง น้อย 3 ชื่อ ใช้สำหรับการจองชื่อบริษัทมีแผนที่ตั้งสำนักงานและหลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์ของที่ตั้งนั้น กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะ ประกอบกิจการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นแต่ละท่านกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม และทุน จดทะเบียน บริษัท มูลค่าของหุ้น ในกรณี จดทะเบียนบริษัท พร้อมมีสาขาต้อง มีสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของ สาขา และจดทะเบียนแจ้งการมี สาขา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปลง ในเอกสารในการ จดทะเบียนบริษัท เพื่อยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

@techvisionacc

เหตุผลที่คุณเลือก จดทะเบียนบริษัท กับ Techvision Accounting

Techvision Accounting ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทะเบียนรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรับทำบัญชีและวางแผนด้านภาษี ให้ผู้ประกอบการทุกท่าน เราพร้อมให้ความสนับสนุนและเคียงข้างในทุกการเดินทางของการทำ ธุรกิจ เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการ จดทะเบียนบริษัท ช่วยให้ผู้ประกอบ ธุรกิจมีเวลาในการบริหารงาน มากขึ้น หมดความกังวลเรื่องการเตรียมเอกสารในการ รับจดทะเบียนบริษัท ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ทั้งนี้ Techvision Accounting ยังใส่ใจเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และความคุ้มค่าต่อราคาเป็นสำคัญ เราไม่ เพียงแค่รับ จดทะเบียนบริษัท แต่เรายังให้บริการวางแผนงานด้านบัญชีและภาษีที่เหมาะสม กับกิจการของท่าน เราเป็นมากกว่าผู้ให้บริการเพราะเราให้ความสำคัญกับท่านดุจญาติมิตร

@techvisionacc

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา

Techvision Accounting บริการ รับจดทะเบียนบริษัท โดยมีแพ็กเกจที่หลากหลายให้เลือก แพ็กเกจ S คือบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสาร ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้านำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง แพ็กเกจ M คือบริการ จดทะเบียนบริษัท ในรูปแบบออนไลน์ โดยลูกค้าต้องยืนยัน ตัวตนผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแพ็กเกจ L ทางเราให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท แบบครบวงจร โดยยื่นเอกสารโดยตรงกรม พัฒนาธุรกิจการค้า เพียงแค่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

แพ็กเกจ S เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท กรณีไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสาร แต่สามารถเดินทางไปยื่น จดทะเบียนบริษัท ด้วยตน เองต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนแพ็กเกจ M เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารและไม่สะดวกเดินทางไปยื่น จดทะเบียนบริษัท ด้วย ตนเองต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า และแพ็กเกจ L เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางไปยื่น จดทะเบียนบริษัท ด้วยตนเองและไม่สะดวกที่จะยืนยันตัว ตนผ่านระบบออนไลน์ต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ของเรามีให้เลือก แพ็กเกจ ดังนี้

แพ็กเกจ S

Techvision Accounting รับจดทะเบียนบริษัท โดยมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องการจัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ในการจดทะเบียนให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำเอกสารไปยื่น จดทะเบียนบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง ซึ่งค่าบริการในการจัดเตรียม เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท และลูกค้าจะได้ตราประทับหมึกในตัว ฟรี

แพ็กเกจ M

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ในรูปแบบออนไลน์ โดย Techvision Accounting จะเป็นผู้จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ และดำเนินการยื่น จดทะเบียนบริษัท ผ่านระบบออนไลน์ให้ลูกค้า โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ทางเรา Techvision Accounting จะดำเนินการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงทำตราประทับหมึกในตัวให้ ฟรี ทั้งนี้ค่าบริการอยู่ในราคา 8,999 บาทเท่านั้น

แพ็กเกจ L

Techvision Accounting บริการ รับจดทะเบียนบริษัท โดยทางเราดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียน พร้อมทั้งเดินทางไปยื่น จดทะเบียนบริษัท โดยตรงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนแล้วเสร็จ ค่าบริการอยู่ในราคาที่เหมาะสม เพียง 10,999 บาท อีกทั้งลูกค้ายังได้รับตราประทับบริษัทหมึกในตัว ฟรี เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ทุน จดทะเบียนบริษัท คืออะไร ชำระทุนครั้งแรกกี่เปอร์เซ็นต์

ทุน รับจดทะเบียนบริษัท คือ จำนวนเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นของแต่ละคนมารวมกันตาม สัดส่วนที่ได้ตกลงไว้ เพื่อนำมาใช้ลงทุนในการเริ่มต้นบริษัท โดยทุนจดทะเบียนดังกล่าว ต้อง แจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการ จดทะเบียนบริษัท เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งทุนจดจดทะเบียนของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทและ ขนาดของกิจการ ในทางกฎหมายต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน รับจดทะเบียนบริษัท หากมีการชำระทุนดังกล่าวแล้วจะเรียกว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดย ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบการชำระทุนของบริษัทว่าถูกต้องตามที่แจ้งไว้ตอน จดทะเบียนบริษัท จากงบการเงินของบริษัท ที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ความสำคัญ ของทุนจดทะเบียน คือ เป็นการแสดงให้เห็นว่า หากบริษัทมีภาระหนี้สินจะมีศักยภาพในการ ชำระหนี้ไม่เกินทุน จดทะเบียนบริษัท

@techvisionacc

เอกสารต่างๆ ในการ จดทะเบียนบริษัท วิธีการจดจัดตั้งมีอะไรต้องรู้บ้าง

จดทะเบียนบริษัท เอกสาร สำคัญในการเตรียมจดจัดตั้งบริษัท เมื่อการเริ่มดำเนินธุรกิจมาจนถึงจุดหนึ่งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจมีความต้องการจดทะเบียนบริษัท แต่ยังไม่รู้ว่าการจดทะเบียนนั้นมีขั้นตอนหรือใช้เอกสารอะไรบ้างในการดำเนินการ รวมถึงรูปแบบการจดทะเบียนตั้งที่แตกต่างกันออกไป โดย จดทะเบียนบริษัท ราคา เท่าไหร่นั้น หากดำเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวท่านเองแล้ว ท่านต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดจัดตั้ง แต่หากว่าใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท dbd จากสำนักงานบัญชีหรือบริษัทรับทำบัญชีแล้วนั้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการเพิ่มจากเดิมที่ต้องเสีย และโดยการจดทะเบียนบริษัทมีอยู่ 2 รูปแบบ 1. จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ 2.จดทะเบียนบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เขตพื้นที่ตั้งสำนักงานของท่าน แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วนก่อนการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ครบวงจร โดย บริษัท Techvision Accounting

Techvision Accounting รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นเป็นรูปแบบนิติบุคคล และดำเนินการอย่างมีระบบผ่านการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การดำเนินงานและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสูงมากขึ้นกว่าเดิม โดยทางเราสามารถเป็นตัวแทน รับ จดทะเบียน บริษัทครบวงจร ให้กับทุกธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานทะเบียนและบัญชีธุรกิจที่พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุดกับผู้ใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ราคา นั้นทางเราได้มีตัวเลือกให้ท่านได้ใช้บริการ ทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติ ซึ่งราคาจะแตกต่างกันออกไปท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือผ่านทาง Line Official Account ทางเรามีการแนะนำและให้คำปรึกษาท่านก่อนการจดทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ทั้งนี้เรายัง รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ กรุงเทพและทั่วประเทศ

ในการ รับจดทะเบียนบริษัท กับทางราชการมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องมีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเยอะพอสมควร เพื่อตัดปัญหาความยุ่งยาก โดยทั่วไปผู้ประกอบการจะประสานงานกับสำนักงานบัญชีให้ช่วยดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ให้ Techvision Accounting ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และคุ้มค่าต่อราคา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่ยุ่งยากของลูกค้า ซึ่งการ จดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกของการประกอบธุรกิจเป็นการสร้างตัวตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือเอื้อต่อการระดมทุนรวมทั้งขอสินเชื่อจาก ธนาคารมากกว่าการจดทะเบียนแบบอื่น และยังเป็นการช่วยจำกัดความเสี่ยงจากหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานไม่ให้กระทบต่อผู้ลงทุนได้อีกด้วย หลังจาก จดทะเบียนบริษัท แล้ว ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดทำบัญชี และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
 • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • Techvision Accounting Co., Ltd.
 • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000