สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoรับทำบัญชี บริษัทรับทำบัญชี
0622057878 @techvisionacc

บริษัท รับทำบัญชี ที่แตกต่างสำหรับ การทำบัญชี Techvision Accounting

การทำบัญชี คือ การจดหรือบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยเรียงลำดับก่อน และหลัง ประกอบกับให้จำแนกประเภทรายการค้า ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน รับทำบัญชี และหลักฐานทางการเงินของธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรได้กำหนดหน้าที่ให้นิติบุคคลทุกประเภท จัดหาการจัดทำบัญชีด้วยตนเอง และ การทำบัญชี สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่รู้หลักการของจัดทำบัญชีนั้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาดตามมาในภายหลัง ดังนั้น Techvision Accounting บริษัท รับทำบัญชี ที่สามารถให้บริการด้าน รับทำบัญชี ของธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และหมดปัญหาความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น ทางเราเน้นการทำงานประสานงานและร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ของท่าน เรา รับทำบัญชี ที่มีคุณภาพ ใส่ใจให้บริการสะดวกรวดเร็ว ดูแลใส่ใจธุรกิจของท่านด้วย ความจริงใจ

@techvisionacc

ทำไมผู้ประกอบการต้องใช้บริการ บริษัท รับทำบัญชี และ การทำบัญชี

เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ กฎหมายมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกธุรกิจต้องมี การทำบัญชี หรือใช้บริการ รับทำบัญชี เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในทุกเดือนผู้ประกอบการจะต้องยื่นภาษีประจำเดือน ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคมเป็นต้น รวมไปถึงการนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง การทำบัญชี ของบริษัท Techvision Accounting รับยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ทางกรมสรรพากรเมื่อสิ้นรอบบัญชีตรงตามรอบ ซึ่งมีกระบวนการทำงานที่หลายขั้นตอน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จึงไม่สามารถทำบัญชีภายในบริษัทของตนเองได้ จึงเลือกใช้บริการ รับทำบัญชี ของ บริษัท Techvision Accounting ที่มีประสบการณ์สามารถช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานของการดำเนินการทางธุรกิจลงได้ การทำบัญชี และการวางแผนภาษีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัท และผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่ง ผู้บริหารสามารถ นำข้อมูลส่วนนี้มาใช้วางแผนในการดำเนินธุรกิจได้ บริษัท Techvision Accounting บริษัท รับทำบัญชี คุณภาพ

@techvisionacc

ทำไมควรจ้าง บริษัทรับทำบัญชี ทำบัญชีให้คุณ

การจ้างบริษัท รับทำบัญชี มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีรายเดือนประจำบริษัท ทั้งนี้ยังช่วยผู้ประกอบการประหยัดเวลาและงบประมาณในการจ้างพนักงานมาทำบัญชีบริษัท Techvision Accounting มีความเชี่ยวชาญใน การทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้เจ้าของธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีที่ผิดพลาด และสามารถนำรายงานทางการเงินที่ทาง บริษัท รับทำบัญชี นำไปวิเคราะห์การวางแผนงานของธุรกิจในอนาคตได้ อีกทั้งผู้ประกอบการมีเวลาในการบริหารงานมากขึ้น โดยไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี บริษัท Techvision Accounting รับทำบัญชี วางแผนภาษีให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการจัดทำบัญชี ของธุรกิจถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร มีระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพให้ บริการสำหรับ การทำบัญชี ในราคาที่เหมาะสม

@techvisionacc

ค่าบริการ รับทำบัญชี ที่เหมาะสม ราคาถูก

แพ็กเกจ S

ค่าบริการ รับทำบัญชี เริ่มต้นเพียง 999 บาท ต่อเดือน ราคานี้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ปริมาณเอกสารและรายการค้าความซับซ้อนของธุรกิจต่อ เดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เราคือ รับทำบัญชี ที่ให้บริการในราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นๆ เนื่องจากเรามี ระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนการให้บริการงานด้าน การทำบัญชี และ การยื่นภาษี

แพ็กเกจ M

ค่าบริการ รับทำบัญชี สำหรับแพ็กเกจ M หากผู้ประกอบการมีรายการค้าน้อย บริษัทรับทำบัญชี ของเรามีบริการ รับทำบัญชี แบบรายเดือน ซึ่งค่าบริการ ทำบัญชี เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และการตกลงระหว่าง รับทำบัญชี กับผู้ประกอบการ อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดค่าบริการ การทำบัญชี ก่อนการรับบริการได้

@techvisionacc

ขอบเขตการให้บริการงาน รับทำบัญชี

ในส่วนขอบเขตการให้บริการ รับทำบัญชี ของ Techvision Accounting ที่ครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม และอื่นๆ มีรายละเอียดต่างๆการให้บริการ ดังนี้

 1. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย การทำบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องตามกฎหมายและหลักของกรมสรรพากรกำหนด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย และเอกสารอื่นๆ
 3. จัดทำบัญชีรายวันทั่วไป รายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน รายวันแยกประเภท และทำการบันทึกรายการซื้อ – ขาย ประจำเดือน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร รับทำบัญชี
 4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำเดือน
 6. จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภ.พ.36 ภ.ธ.40 ประจำเดือน
 7. จัดทำและนำส่งแบบยื่นประกันสังคม ประจำเดือน
 8. จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน
 9. จัดทำและนำส่ง แบบ ภ.ง.ด.1ก ประจำปี ( ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน รับทำบัญชี )
 10. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51 และประจำปี ภ.ง.ด.50 ตามประมวล รัษฎากร
 11. จัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ (e-Filing)และกรมสรรพากร เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมตรวจสอบบัญชีและเซ็นรับรองงบการเงินโดยผู้รับตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 12. จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด.94 สำหรับบุคคลธรรมดา

รายการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลรายละเอียดบริการ การทำบัญชี เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งในการ ทำบัญชียังมีรายการที่แยกย่อยออกไปได้อีก Techvision Accounting บริษัท รับทำบัญชี และภาษีของธุรกิจทุกรูปแบบ


@techvisionacc

การให้บริการ การทำบัญชี ที่ควบคู่การดำเนินธุรกิจทุกประเภทผู้ประกอบการต่างมีเป้าหมายในเรื่องของผลกำไร นอกเหนือจากผลการดำเนินธุรกิจแล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจคือ รับทำบัญชี ของธุรกิจ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการ ถือเป็นตัวชี้วัดความ สำเร็จในการดำเนินธุรกิจว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ การทำบัญชี เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจทุกประเภทที่ต้องมีผู้จัดทำบัญชี การบริการ รับทำบัญชี จึงเข้า มารับหน้าที่จัดทำบัญชีให้กับธุรกิจของทุกท่าน ผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีอาจมองว่าการจัดทำบัญชีไม่สำคัญต่อธุรกิจ หากปล่อยปละละ เลยจะส่งผลระยะยาว การใช้บริการ บริษัท รับทำบัญชี ซึ่งถือว่าสะดวก ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาต่อผู้ประกอบการ เพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับการจัดการ ธุรกิจได้เต็มที่ มากขึ้น Techvision Accounting พร้อมให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจทุกประเภท ให้เราช่วยดูธุรกิจของท่าน

@techvisionacc
 • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
 • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • Techvision Accounting Co., Ltd.
 • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000