สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoปิดงบการเงิน
0622057878 @techvisionacc

ปิดงบการเงิน คืออะไร ?

การ ปิดงบการเงิน คือ รายงานของการเงินและบัญชีของแต่ละบริษัท ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด นิติบุคคลต่างๆ และกิจการร่วมการค้า เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพและการบริหารงาน ผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงินของบริษัท เมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชีจะต้อง ปิดงบการเงิน ประจำปีตามกฎหมายข้อบังคับของ พ.ร.บ.บัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งต้องจัดให้มี ผู้ทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำเอกสารทางบัญชีของนิติบุคคล ซึ่งการเลือกผู้จัดทำบัญชี ควรเป็นผู้ทำบัญชีที่ได้รับอนุญาตและมีประสบการณ์ในการทำบัญชีเป็นอย่างดี เพื่อทำให้ไม่ต้องมีการเสียภาษีย้อนหลังด้วยการ ปิดงบการเงิน จะต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนั้นเรียกว่า งบรอบปีปฏิทิน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน ซึ่งจะเรียกว่า งบระหว่างกาล เมื่อทำการ ปิดงบการเงิน เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด ซึ่งการยื่นงบการเงินประจำปีสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นด้วยตัวเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์อีกช่องทางหนึ่ง

@techvisionacc

ขั้นตอน ปิดงบการเงิน สำหรับธุรกิจ

การที่จะ ปิดงบการเงิน ได้ อย่างแรกคือการรวบรวมเอกสารเพื่อนำมาบันทึก จำแนก สรุปและตีความข้อมูลทางการเงิน นำข้อมูลไปเรียบเรียงในรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

 • 1. เตรียมเอกสารทางบัญชีและเอกสารทางการเงินทั้งหมดของบริษัท รายการซื้อและขายสินค้า รายรับและรายจ่าย รายงานการเดินบัญชี (Statemente) ปิดงบปัจจุบัน แบบยื่นภาษีและแบบยื่นประกันสังคม พร้อมใบเสร็จรับเงินทุกเดือน หนังสือรับรองเต็มชุด งบการเงินปีก่อนหน้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดเรียงประเภทรายการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเพื่อ ปิดงบการเงิน ในกรณีเป็นบริษัทที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเตรียมเอกสารรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
 • 2. ทำการตรวจสอบรายการเดินบัญชี Bank Statement ทุกบัญชีธนาคารที่เปิดในนามนิติบุคคล ตรวจสอบกระทบยอดเพื่อความถูกต้อง ทุกๆ เดือนในของรอบบัญชีนั้น
 • 3. เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อทางสำนักงานบัญชีหรือบริษัทรับทำบัญชี เพื่อส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการ ปิดงบการเงิน ตามขั้นตอนได้
 • 4. เมื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนและทำการ ปิดงบการเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนดนับจากวันสิ้น รอบระยะเวลาบัญชีตามช่วงเวลาที่กำหนด

@techvisionacc

วัตถุประสงค์ของการ ปิดงบการเงิน

การนำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินของกิจการอย่าง มีแบบแผนและเป็นระบบ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และรายการเดินบัญชีของกระแสเงินสดของกิจการหรือนิติบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจในการประเมินงบการเงินในด้านต่างๆ นอกจากนี้ งบการเงิน ยังแสดงถึงผลการบริหารงานของผู้บริหารกิจการ และทำให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และ งบการเงิน จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.สินทรัพย์ 2.หนี้สิน 3.ส่วนของเจ้าของธุรกิจ 4.รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลกำไรและสถานะการขาดทุน 5.เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของธุรกิจ และการจัดสรรส่วนทุนให้เจ้าของธุรกิจในฐานะที่เป็นเจ้าของได้ 6. กระแสเงินสด และการ งบการเงิน จะต้องปิดบัญชีทุกรอบและเมื่อทำการยื่น งบการเงิน เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามกำหนดระยะเวลาพร้อมยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีหากนิติบุคคลไม่นำส่งงบการเงินประจำปีจะมีโทษปรับตามกฎหมายกำหนด

@techvisionacc

ประเภทของการ ปิดงบการเงิน

หลักของการจัดทำบัญชี คือ การ ปิดงบการเงิน ซึ่งผู้ทำบัญชีในสถานประกอบการจะต้อง จัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงิน โดยทั่วไปการ ปิดงบการเงิน จะมีอยู่ 5 ประเภท คือ

 • 1. งบแสดงฐานะการเงิน เป็นงบที่แสดงให้ทราบถึง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) เป็นงบที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นมีฐานะการเงินเป็นอย่างไร
 • 2. งบกำไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงให้ทราบถึงผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในการยื่น ปิดงบการเงิน ประจำปี
 • 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นงบที่แสดงการกระทบยอดส่วนของผู้ถือหุ้น และการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 • 4. งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายและการได้รับเป็นเงินสด รวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
 • 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นรายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน ซึ่งเป็น เอกสารประกอบการ ปิดงบการเงิน เช่น นโยบายการทำบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน เป็นสิ่งที่ทำให้งบการเงินของแต่ละธุรกิจมีความแตก ต่างกัน

@techvisionacc

แพ็กเกจและอัตราค่าบริการ ปิดงบการเงิน

แพ็กเกจค่าบริการ ปิดงบการเงิน งบเปล่า

การ ปิดงบการเงิน งบเปล่า หมายถึง งบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือไม่มีรายการเดินบัญชีตลอดทั้งปี ไม่มีการดำเนินงานทางธุรกิจใดๆ เช่น ไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย และไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ หากไม่มีการดำเนินงานทางธุรกิจใดๆ Techvision Accounting คิดค่าบริการ ปิดงบการเงิน งบเปล่า เริ่มต้นที่ 7,999 บาท เท่านั้น (หมายเหตุ ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกิจการ)

แพ็กเกจค่าบริการ ปิดงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Techvision Accounting ให้บริการตรวจสอบบัญชีและ ปิดงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยมาตรฐานการบัญชี โดยผู้ทำบัญชีได้รับอนุญาต ที่มากด้วย ประสบการณ์ เรารวบรวม บันทึก และจัดทำรายงานที่ต้องนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร Techvision Accounting คิดค่าบริการ ปิดงบการเงิน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท (หมายเหตุ ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกิจการ)

แพ็กเกจค่าบริการ ปิดงบการเงิน บริษัทจำกัด

Techvision Accounting ให้บริการตรวจสอบบัญชีและ ปิดงบการเงิน พร้อมดำเนินการจัดทำแบบยื่นภาษีนิติบุคคล และจัดทำงบการเงิน ให้อย่างครบถ้วน รวมถึงนำส่งงบการเงินและเอกสารยื่นภาษีให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร Techvision Accounting คิดค่าบริการ ปิดงบการเงิน เริ่มต้นที่ 14,000 บาท (หมายเหตุ ค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของกิจการ)

การ ปิดงบการเงิน มีความสำคัญ คือ ระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ เพราะกระบวนการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจทุกท่าน จึงต้องมีระบบจัดการบัญชีภายในองค์กรที่ดี หากเกิดความผิดพลาด ณ จุดหนึ่งจุดใดอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในช่วงระยะเวลาของการ ปิดงบการเงิน ได้ บางครั้งผู้ประกอบธุรกิจอาจจะดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย และสร้างผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ การทำบัญชีราย เดือนอย่างต่อเนื่องจะทำให้เห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อน เราจะสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อย่างทันท่วงทีก่อนการ ปิดงบการเงิน ประจำปี การใช้บริการจัดทำ บัญชีของสำนักงานบัญชี จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบบัญชีที่มีคุณภาพ Techvision Accounting พร้อมให้บริการผู้ประกอบธุรกิจในการจัดทำ บัญชีและ ปิดงบการเงิน โดยผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ

 • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
 • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • Techvision Accounting Co., Ltd.
 • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000