สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoจดทะเบียน หจก.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
0622057878 @techvisionacc

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน หจก คือ

Techvision Accounting ได้ให้ความหมายของการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงดำเนินธุรกิจร่วมกันทำการ จดทะเบียน หจก ส่วนมากมักเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่มีขนาดกลาง โดยตกลงทำสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ประกอบการค้าเพื่อแบ่งผลกำไร และ กำหนดอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้า สำหรับกิจการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1012 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล ตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ตกลงเข้ากัน ( จดทะเบียน หจก ) เพื่อการทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งกำไร อันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น อธิบายไว้สำหรับความหมายของ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

@techvisionacc

ประเภทของธุรกิจห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน หจก

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นหุ้นส่วน จดทะเบียน หจก 2 ประเภท คือ 1. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด 2. หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด โดยความรับผิดชอบตามประเภทดังนี้
(1) หุ้นส่วนประเภทจำกัด ความรับผิด เป็นหุ้นส่วนประเภทที่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินของ ห้างหุ้นส่วนเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงทุนในห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนที่ตนรับลงทุนในห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนประเภทนี้ไม่มีสิทธิเข้าจัดการงาน ของห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน หจก มีสิทธิเพียงออกความเห็น รับเป็นที่ปรึกษาและทุนที่นำมาลง ทุนต้องเป็นเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น จะเป็นแรงงานไม่ได้ หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่ารับผิดเพียงไม่เกิน จำนวนที่ตนรับลงทุนในห้างหุ้นส่วน
(2) หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเป็นหุ้นส่วนประเภทที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของ ห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหุ้นส่วนประเภทที่รับผิดชอบ ร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน หรือรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดที่ เกิดขึ้นไม่ว่าจะลงทุนมากหรือน้อย กฎหมายระบุว่าต้องมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ อย่างน้อย 1 คน ในห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน หจก หุ้นส่วนประเภทนี้มีสิทธิเข้าจัดการงานของห้างหุ้น ส่วนและทุนที่นำมาลงทุนเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือแรงงานก็ได้

@techvisionacc

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน ดังนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทุกคนจึงมีสิทธิดำเนินกิจการในนามห้างหุ้นส่วนได้ ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ จึงแบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน โดยความรับผิดชอบตามประเภทดังนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน จดทะเบียน หจก หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล จะต้องใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลประกอบหน้าชื่อห้างเสมอ ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไว้ชัดเจน ซึ่งจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ และหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าจัดการงานของห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และทำนิติกรรมต่าง ๆ ในนามห้างหุ้นส่วน
(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาของห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน หจก กฎหมายให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิเข้าจัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้

@techvisionacc

เหตุผลที่ควรใช้บริษัทรับ จดทะเบียน หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

Techvision Accounting ให้บริการ จดทะเบียน หจก พร้อมให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบ การได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเองอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งยากต่อการเข้าใจในแบบฟอร์มเอกสาร จึงเกิดความล่าช้าจากการต้องแก้ไขเอกสาร และเกิดปัญหาได้ในภายหลัง Techvision Accounting ยังเป็นบริษัทรับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบครบวงจรที่ตรงต่อเวลา และรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา โดยผู้ประกอบการจะได้ใช้ เวลาในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ในหลายประเภทธุรกิจโดยตรงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@techvisionacc

ค่าบริการรับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หจก

Techvision Accounting ให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีแพ็กเกจที่หลาก หลายให้เลือก แพ็กเกจ S คือบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆเพื่อให้ลูกค้านำ ไปยื่นต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ จดทะเบียน หจก ไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสาร แต่สามารถเดินทางไปยื่น จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วย ตนเองต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แพ็กเกจ M คือบริการ จดทะเบียน หจก ในรูปแบบออนไลน์ โดยลูกค้าต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหมาะสำหรับลูกค้า ที่ไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสาร และไม่สะดวกเดินทางไปยื่น จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยตนเองต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนแพ็กเกจ L คือบริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบครบวงจร โดย Techvision Accounting ยื่นเอกสารโดยตรงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทาง ไปยื่นขอ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยตนเองและ ไม่สะดวกที่จะยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเตรียมเอกสารและยื่น จดทะเบียนบริษัท

@techvisionacc

แพ็กเกจรับ จดทะเบียน หจก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีให้เลือก 3 แพ็กเกจดังนี้

แพ็กเกจ S

บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาง Techvision Accounting จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร ต่างๆในการ จดทะเบียน หจก ให้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังจัดทำตราประทับหมึกในตัวให้ ฟรี เพื่อนำไปใช้ในกิจการ

แพ็กเกจ M

บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ในรูปแบบออนไลน์ โดย Techvision Accounting จะเป็นผู้จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆและยื่นจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ให้ โดยหุ้นส่วนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จ ทางเราจะดำเนินการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้รวมถึงทำตราประทับหมึกในตัวให้ ฟรี เพื่อนำไปใช้ในกิจการ

แพ็กเกจ L

บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดย Techvision Accounting จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร ต่างๆในการจดทะเบียนให้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเดินทางไปยื่น จดทะเบียน หจก โดยตรงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจนแล้วเสร็จ รวมถึงทำตราประทับหมึกในตัวให้ ฟรี เพื่อนำไปใช้ในกิจการ

เอกสารสำหรับ จดทะเบียน หจก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอกสารที่ใช้ในการ จดทะเบียน หจก นั้น ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กำหนดชื่อห้างหุ้นส่วนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ ใช้สำหรับการจองชื่อ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีแผนที่ตั้งสำนักงานและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของที่ตั้งนั้นกำหนดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะประกอบกิจการกำหนดทุนของหุ้นส่วนแต่ละท่านกำหนดชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจลงนามและทุน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปลงในเอกสารในการ จดทะเบียน หจก เพื่อยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

@techvisionacc

การตัดสินใจ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือการที่ผู้ลงทุน 2 ท่านขึ้นไปร่วมหุ้นกันเพื่อดำเนินกิจการโดยจะมีหุ้นส่วนอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็น หุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบต่อภาระหนี้สิน และท่านที่เหลือเป็นหุ้นส่วนแบบจำกัดความรับผิดชอบตามสัดส่วนเงินลงทุน การดำเนินการ จดทะเบียน หจก จำเป็นต้องเตรียมเอกสารหลายรายการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ถูกกำหนดไว้ การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กิจการอีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่าการประกอบธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา เมื่อ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมาย และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากท่านกำลังมองหาผู้ช่วยด้านงาน จดทะเบียน Techvision Accounting พร้อมดูแลด้วยทีมงานคุณภาพ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์โดยตรง ทั้งยังใส่ใจเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลา ในราคาที่ย่อมเยา

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000