สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดvat คอนโด กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดvat คอนโด กับ Techvision Accounting

130 views

จดvat คอนโด กับ Techvision Accounting

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ จดvat คอนโด หมายถึง ภาษีที่เก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยปกติแล้วผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 7% จากผู้ขายที่ จดvat คอนโด และจากนั้นผู้ขายมีหน้าที่นำส่ง VAT 7% นี้ ให้กับกรมสรรพากร เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนมีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ

 • ประเภทธุรกิจไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ขายอาหารสัตว์ พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
 • มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

      สำหรับกิจการที่ไม่มีหน้าร้าน แต่จำเป็นต้อง จดvat คอนโด ปัจจุบันนี้กฎหมายได้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับการ จดvat คอนโด

เงื่อนไขในการ จดvat คอนโด กับ Techvision Accounting

     เงื่อนไขในการ จดvat คอนโด เช่น 1.เป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยเคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) 2.อาศัยอยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม 3.จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.มีสถานประกอบการอยู่ในอาคารชุดเพียงแห่งเดียว โดยมีขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร จดvat คอนโด ได้แก่

 • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเช่า) หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการจดvat คอนโด
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

      เมื่อเตรียมเอกสาร จดvat คอนโด พร้อมแล้ว ให้จดทะเบียนผ่านช่องทาง https://rdecommerce.rd.go.th/vatcondo และผู้ประกอบการต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ผ่านแอปของธนาคารก่อนถึงจะจดทะเบียนได้

ค่าบริการรับ จดvat คอนโด โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงาน Techvision Accounting ให้บริการ จดvat คอนโด ในราคาเริ่มต้นที่ 5,500 บาท ซึ่งในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการอาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,500 บาท เนื่องจากเราต้องไปดำเนินการจดที่สรรพากรพื้นที่ตามที่ตั้งของกิจการ แต่ส่วนการ จดvat คอนโด นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากให้เราจัดเตรียมเอกสารให้โดยท่านไปดำเนินการด้วยตนเองราคาค่า จดvat คอนโด จะอยู่ที่ 2,000 บาท ซึ่งใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ทุกช่องทาง

     สำหรับกิจการที่ไม่มีหน้าร้าน แต่จำเป็นต้อง จดvat คอนโด ปัจจุบันนี้กฎหมายได้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร จดvat คอนโด ได้แก่

 • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเช่า) หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการจดvat คอนโด
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

       เมื่อดำเนินการ จดvat คอนโด เรียบร้อยแล้ว กิจการมีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ ทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงจัดเก็บเอกสารซื้อทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00