สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน ภาษาจีน กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน ภาษาจีน กับ Techvision Accounting

113 views

ปิดงบการเงิน ภาษาจีน กับ Techvision Accounting

     ปิดงบการเงิน ภาษาจีน คือการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ที่แสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละงวดบัญชี โดย ปิดงบการเงิน ภาษาจีน จะประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบ ซึ่งการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ต้องเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เมื่องบการเงินได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้วจะต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือน และต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมถึงการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบอีกด้วย

ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

     ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสาร ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ แบบยื่นภาษี แบบประกันสังคม และรายการเดินบัญชี ( Statement ) หาก ปิดงบการเงิน ภาษาจีน เป็นปีแรกต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.20 ) ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน เป็นปีแรก เอกสารที่ต้องเตรียมจะเหมือนกับผู้ที่ปีแรกแต่ต้องส่งงบการเงินปีก่อน ไฟล์บัญชีแยกประเภททั้งหมด (ปีก่อนหน้า) ไฟล์งบทดลองทั้งหมด (ปีก่อนหน้า ) และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบในการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ด้วย

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน โดย บริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และค่าบริการปิดงบของบริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 บาท  เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7,999 บาท ค่าบริการปิดงบเปล่า บริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,999 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอัตราค่าบริการ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแพ็กเกจที่เลือกหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ส่วนกรณีที่ยกเลิกบริการ ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม

     ปิดงบการเงิน ภาษาจีน คือการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ที่แสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละงวดบัญชี โดย ปิดงบการเงิน ภาษาจีน จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสาร ปิดงบการเงิน ภาษาจีน รายการค้าไม่ว่าจะเป็น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ แบบประกันสังคมพร้อมใบเสร็จรับเงิน แบบยื่นภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงิน รวมถึงรายการเดินบัญชี งบการเงินปีก่อน ไฟล์บัญชีแยกประเภททั้งหมด (ปีก่อนหน้า) ไฟล์งบทดลองทั้งหมด (ปีก่อนหน้า ) และทะเบียนทรัพย์สิน ให้กับทางเรา เราพร้อมให้บริการรับ ปิดงบการเงิน ภาษาจีน ในราคาย่อมเยาข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร

ปิดงบ คืออะไร มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เพราะต้องมีการปิดงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากมีการส่งล่าช้าหรือตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ คืออะไร จะมีโทษตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ 2 กรม ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10/04/2024 17:00
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่ม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน

04/04/2024 17:00
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ คือ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ของกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดทำ และนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบ คือ เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

30/03/2024 17:00