สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

526 views

ปิดงบ ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ ภาษาอังกฤษ หรือ “Closing Financial Statement” หมายถึง การสรุปรายการทางบัญชีประจำปี และจัดทำออกมาในรูปแบบงบการเงิน เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ซึ่ง ปิดงบ ภาษาอังกฤษ จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงิน ผลประกอบการของธุรกิจ และรายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา และ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ได้ อาทิ รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ รายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยองค์ประกอบ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ ได้แก่

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบกำไรขาดทุน
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • งบกระแสเงินสด

ปิดงบ ภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจที่ไม่เคยบันทึกบัญชีตลอดปี

     ปิดงบ ภาษาอังกฤษ ต้องดำเนินการรวบรวมเอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น เอกสารซื้อ – ขาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด รายการเดินบัญชี หรือ Bank Statement ซึ่งกิจการที่ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT จะต้องแนบมีรายการภาษีซื้อ – ขาย ให้ละเอียดพร้อมแนบรายการนำส่งภาษีทุกประเภท รวมถึงติดต่อสำนักงานบัญชีเพื่อให้ดำเนินการ ปิดงบ ภาษาอังกฤษให้โดยคำนวณผ่านโปรแกรมบัญชีที่ได้รับมาตรฐานเพื่อให้เห็นภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งก่อนดำเนินการส่งงบการเงิน หรือ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant) โดยทางผู้สอบบัญชีจะจัดทำรายงานและรับรองบัญชีของบริษัทให้ก่อนทุกครั้ง

ค่าบริการ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Accounting ให้บริการรับ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ ในราคาเริ่มต้นสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มต้น 12,000 บาท และบริษัทเริ่มต้น 14,000 บาทโดยอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึกทางบริษัทของเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์กับกิจการของท่านมากที่สุด ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสมกรณีต้องการยกเลิกดำเนินการ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

     ปิดงบ ภาษาอังกฤษ จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงิน ผลประกอบการของธุรกิจ และรายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา ซึ่งเอกสารสำคัญของ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ จะประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบกระแสเงินสด ทั้งนี้กิจการที่ไม่เคยดำเนินการ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ และไม่เคยบันทึกบัญชีตลอดทั้งปีทางเราแนะนำให้รวบรวมเอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น เอกสารซื้อ – ขาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด รายการเดินบัญชี หรือ Bank Statement โดยกิจการที่ ปิดงบ ภาษาอังกฤษ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT จะต้องแนบมีรายการภาษีซื้อ – ขาย ให้ละเอียดพร้อมแนบรายการนำส่งภาษีทุกประเภทส่งให้แก่สำนักงานบัญชีดำเนินการขั้นต่อไปข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00