สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคาหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคา

148 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคา

     การ ปิดงบ ราคา คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบ ราคา เมื่อสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากรตามกำหนด แต่หากไม่มีการปิดบัญชี และไม่มีการนำส่งงบการเงิน จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยการปิดงบสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำการ ปิดงบ ราคา พร้อมยื่นงบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหาก รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเมษายน และนำส่ง ปิดงบ ราคา ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ปิดงบ ราคาเท่าไหร่ ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาเสียค่าปรับกี่บาท?

     ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accounting มีบริการราคาสุดคุ้มพร้อมให้คำปรึกษาโดยนักบัญชีและทีมงานคุณภาพ ซึ่งทางเราจะแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตรงตามระเบียบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรสำหรับการ ปิดงบ ราคา กรณีเกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 1.ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท 2.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ ราคา เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้จัดทำบัญชี 3.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ ราคา กว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 12,000 บาท

ค่าบริการ ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ ราคา ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาท ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้ทุกช่องทางโดยมีเจ้าหน้าที่รอตอบคำถามด้วยความใส่ใจรายละเอียดการ ปิดงบ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลังโดยส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะจ้างสำนักงานบัญชี ปิดงบ ราคา เพื่อความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญประสานงานต่าง ๆ ให้ รวมถึงคอยรักษาผลประโยชน์ให้ทางกิจการของท่านเป็นอย่างดี

     การ ปิดงบ ราคา คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น กรณี ปิดงบ ราคา เกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 1.ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท 2.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ ราคา เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้จัดทำบัญชี ฯลฯ สำหรับ ปิดงบ ราคาข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00