สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคาหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคา

55 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ ราคา

     การ ปิดงบ ราคา คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบ ราคา เมื่อสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากรตามกำหนด แต่หากไม่มีการปิดบัญชี และไม่มีการนำส่งงบการเงิน จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยการปิดงบสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำการ ปิดงบ ราคา พร้อมยื่นงบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหาก รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเมษายน และนำส่ง ปิดงบ ราคา ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ปิดงบ ราคาเท่าไหร่ ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาเสียค่าปรับกี่บาท?

     ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accounting มีบริการราคาสุดคุ้มพร้อมให้คำปรึกษาโดยนักบัญชีและทีมงานคุณภาพ ซึ่งทางเราจะแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตรงตามระเบียบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรสำหรับการ ปิดงบ ราคา กรณีเกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 1.ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท 2.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ ราคา เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้จัดทำบัญชี 3.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ ราคา กว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 12,000 บาท

ค่าบริการ ปิดงบ ราคา กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ ราคา ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาท ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ได้ทุกช่องทางโดยมีเจ้าหน้าที่รอตอบคำถามด้วยความใส่ใจรายละเอียดการ ปิดงบ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลังโดยส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะจ้างสำนักงานบัญชี ปิดงบ ราคา เพื่อความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญประสานงานต่าง ๆ ให้ รวมถึงคอยรักษาผลประโยชน์ให้ทางกิจการของท่านเป็นอย่างดี

     การ ปิดงบ ราคา คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานะการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น กรณี ปิดงบ ราคา เกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 1.ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท 2.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ ราคา เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้จัดทำบัญชี ฯลฯ สำหรับ ปิดงบ ราคาข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร

ปิดงบ คืออะไร มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เพราะต้องมีการปิดงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากมีการส่งล่าช้าหรือตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ คืออะไร จะมีโทษตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ 2 กรม ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10/04/2024 17:00
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่ม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน

04/04/2024 17:00
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ คือ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ของกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดทำ และนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบ คือ เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

30/03/2024 17:00