สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ 65 กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ 65 กับ Techvision Accounting

197 views

ปิดงบ 65 กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ 65 สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้ง ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดงบ 65 ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดแม้จะไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ ตั้งแต่จดทะเบียนเลยก็ตามโดยทางกรมสรรพากรกำหนดว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มจัดตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน แต่ไม่สามารถ ปิดงบ 65 ได้เกิน 12 เดือน เช่น จดจัดตั้งในวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเลือกรอบการ ปิดงบ 65 ในวันไหนก็ได้นับตั้งแต่วันเริ่มจดทะเบียน แต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ไม่เกิน 12 เดือน)

ปิดงบ 65 ทำอย่างไร?

     การ ปิดงบ 65 คือ การจัดทำงบการเงินจากข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี ซึ่งโดยปกติมักจะบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีต่างๆ เป็นรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการ ใบเสร็จ บิลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ ปิดงบ 65  

  • รวบรวมเอกสารทางการเงิน เช่น ใบเสร็จซื้อ-ขายต่างๆ
  • กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ขายครบถ้วน
  • จัดเตรียมรายงานการเงินที่เดินบัญชี หรือ Statement
  • สำหรับกิจการที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้เลย ส่วนกิจการที่ยังไม่มีพนักงานบัญชีประจำบริษัท ให้ส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำการ ปิดงบ 65
  • ส่งงบการเงินที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

       ดังนั้นการ ปิดงบ 65 จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทำให้เจ้าของกิจการได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงของผลประกอบการว่าปีนี้มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำไปช่วยในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจในอนาคตเป็นต้น

ค่าบริการรับ ปิดงบ 65 โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Acconting ให้บริการ ปิดงบ 65 ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,999 บาทต่อปี ซึ่งค่าบริการดังกล่าวได้รวมการนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนำส่งแบบภาษีให้กับกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ปิดงบ 65 ตลอดอายุการใช้บริการ รวมไปถึงให้บริการวางแผนภาษีอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจโดยทีมงานคุณภาพบริการรวดเร็วทันใจ และมีการปรับยืดหยุ่นในการ ปิดงบ 65 ให้เหมาะสมกับกิจการทุกประเภททุกธุรกิจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

     ปิดงบ 65 คือ การจัดทำงบการเงินจากข้อมูลแสดงรายรับ - รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี ซึ่งโดยปกติมักจะบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีต่างๆ เป็นรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการ ใบเสร็จ บิลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ ปิดงบ 65 สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดงบ 65 ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดแม้จะไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ ดังนั้นการ ปิดงบ 65 จึงมีความสำคัญอย่างมาก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Techvision Acconting ได้ทุกช่องทางข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน

10/06/2024 17:00
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ 2566 คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับ DBDและRD โดยผู้ที่มีหน้าที่ปิดงบ คือกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้อง ปิดงบ 2566 ตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันงบการเงินสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้แล้ว

05/06/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการโดยปกติจะเก็บในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้สรรพากร โดยกรณีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

01/06/2024 17:00