สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า 2566หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า 2566

184 views

บริษัท Techvision Accounting รับปิดงบเปล่า 2566

     ในช่วงต้นปีแบบนี้ หลายๆ ธุรกิจกำลังวุ่นวายอยู่กับการ รับปิดงบเปล่า 2566 ซึ่งแน่นอนว่าการปิดงบให้เรียบร้อยและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมาจาก รับปิดงบเปล่า 2566 ได้ พร้อมกับการวางแผนสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปิดงบการเงิน คือการจัดทำงบการเงิน จากข้อมูลการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายของกิจการ โดยผู้ที่มีหน้าที่ รับปิดงบเปล่า 2566 คือกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งปกติมักจะบันทึกข้อมูลบัญชีภาษีต่างๆ เป็นรายเดือน แยกรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายออกจากกันอย่างชัดเจน รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อต่างๆ ใบเสร็จ บิลต่างๆ แยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการ รับปิดงบเปล่า 2566 เมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี และส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ รับปิดงบเปล่า 2566 กับ Techvision Accounting

     การปิดงบการเงินเป็นงานที่สำคัญและต้องใช้ความแม่นยำสูง บริษัทหลายแห่งจึงเลือกใช้บริการ รับปิดงบเปล่า 2566 ของสำนักงานบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทจะถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี เนื่องจากบริษัท รับปิดงบเปล่า 2566 มีมากมายหลายแห่ง แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป ดังนั้นก่อนที่จะเลือกใช้บริการ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของบริษัท
 • ความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน
 • ค่าบริการ รับปิดงบเปล่า 2566 ที่เหมาะสม
 • บริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของบริษัท

       หากผู้ประกอบการกำลังมองหาบริษัท รับปิดงบเปล่า 2566 ที่มีความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์สูง และให้บริการที่ครอบคลุม บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง คือคำตอบที่ท่านกำลังมองหา

เอกสารที่ใช้ รับปิดงบเปล่า 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

     เอกสารที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเตรียม รับปิดงบเปล่า 2566 มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองบริษัทเต็มชุด เพื่อใช้ในการ รับปิดงบเปล่า 2566
 2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ถ้ามี)
 3. รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสสรรพากร ประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. งบการเงินปีก่อน
 5. เอกสารรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัททั้งหมด เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ รับปิดงบเปล่า 2566
 6. รายงานภาษีซื้อ -รายงานภาษีขาย
 7. แบบยื่นเสียภาษี+ใบเสร็จ  ภ.ง.ด.51/ภ.พ.30/ภ.ง.ด.1,3,53 ทุกเดือน ( ถ้ามี)
 8. รายงานการเดินบัญชี (Bank Statemente) ปีงบปัจจุบันในนามบริษัททุกบัญชี เพื่อใช้ประกอบการ รับปิดงบเปล่า 2566
 9. ไฟล์สรุปเงินเดือน/ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน
 10. แบบยื่นประกันสังคม และใบเสร็จทุกเดือน
 11. ใบกำกับภาษีขาย-ซื้อทุกเดือน
 12. ไฟล์งบทดลองทั้งหมด (ปีก่อนหน้า)  ( ถ้ามี )
 13. ไฟล์บัญชีแยกประเภททั้งหมด (ปีก่อนหน้า)  ( ถ้ามี )
 14. ทะเบียนทรัพย์สิน  ( ถ้ามี )

     รับปิดงบเปล่า 2566 คือรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่จดบริษัทในนามนิติบุคคลจะต้อง รับปิดงบเปล่า 2566 และนำส่งงบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากไม่ดำเนินการ หรือหลีกเลี่ยงจะมีความผิด บริษัทและกรรมการผู้จัดการจะถูกปรับตามกฎหมาย แม้ทางบริษัทจะยังไม่ดำเนินการมีการซื้อขายก็ตามยังไงก็ต้อง รับปิดงบเปล่า 2566 ซึ่งประโยชน์ของการปิดงบนั้นมีประโยชน์มาก เช่น ทำให้ทราบผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง ที่สามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจได้ เป็นต้น หากสนใจบริการ รับปิดงบเปล่า 2566 ก็ติดต่อเราได้ทุกช่องทางข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน

10/06/2024 17:00
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ 2566 คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับ DBDและRD โดยผู้ที่มีหน้าที่ปิดงบ คือกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้อง ปิดงบ 2566 ตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันงบการเงินสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้แล้ว

05/06/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการโดยปกติจะเก็บในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้สรรพากร โดยกรณีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

01/06/2024 17:00