สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคกหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก

33 views

บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก

     การ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ไม่ใช่การเข้าสู่ระบบภาษี และได้เสียภาษีแล้ว แต่เป็นการจดแจ้งต่อกรมธุรกิจการค้า เพื่อแสดงว่าธุรกิจมีตัวตนจริง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ส่วนการเสียภาษีจะเสียเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยผู้ที่ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก คือบุคคลธรรมดาคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด และจะต้องดำเนินการ รับจดทะเบียนการค้า ชลบุรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบการ หากสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามการ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก กับทางเราได้ทุกช่องทาง

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมสำหรับ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก

     เอกสารที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกิจการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการและสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
 3. หนังสือมอบอำนาจ หากไม่ได้ไปดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ด้วยตนเอง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายภายนอก/ภายในสถานที่ตั้งและสินค้า ที่จะ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก
 6. หน้าบุ๊กแบงก์
 7. แผนที่ตั้งกิจการที่จะ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก
 8. หากไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน ณ สถานที่ประกอบการ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ
  • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  • สัญญาเช่า/โฉนดที่ดิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน)

 

ค่าบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก โดย บริษัท Techvision Accounting

     โปรโมชั่น จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก อยู่ที่ 1,999 บาท โดยผู้ประกอบการเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการ  เราจะดำเนินงานให้ทุกขั้นตอน ซึ่งในเขตพื้นที่ของท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ด้วยอยู่ที่ 1,500 บาท ส่วนของจดทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นอกเขตพื้นที่บริการ) หากให้เราจะเตรียมเอกสารให้ โดยคุณลูกค้าไปดำเนินการด้วยตนเอง ราคาอยู่ที่ 999 บาท ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการตามความเหมาะสม กรณียกเลิก จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก

     การ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และมีตัวตน สำหรับผู้เจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจะต้องขอ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ภายใน 30 วัน ซึ่งการจดทะเบียนแบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ได้แก่ การค้าเร่ การค้าแผงลอยการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล นิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น กระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และพาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 หากผู้ประกอบการที่เข้าเงื่อนไขไม่ดำเนินการขอ จดทะเบียนพาณิชย์ สามโคก ตามกำหนดเวลาจะต้องได้รับโทษปรับตามกฎหมายข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00