สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภงด 91หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภงด 91

27 views

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภงด 91

     ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องไปแสดงรายการตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด ภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไป ตามประเภทเงินได้ที่ได้รับ ในที่นี้เราจะพูดถึงการ ยื่นภงด 91 คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ประเภทเดียว ที่ได้จากการจ้างงาน โดยต้อง ยื่นภงด 91 ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าเรามีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องทราบประเภทของรายได้ เพื่อจะได้ยื่นแบบได้ไม่ผิดพลาด  เช่น มนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวต้อง ยื่นภงด 91 นอกนั้นต้องยื่น ภงด 90 หากไม่สะดวกดำเนินการเอง ก็เลือกใช้บริการของทางสำนักงานบัญชี เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ได้ เรามีบริการ ยื่นภงด 91

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ ยื่นภงด 91 มีอะไรบ้าง

     เอกสารที่จะต้องเตรียมในการ ยื่นภงด 91 ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี เพื่อประกอบการ ยื่นภงด 91
  • เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง
  • รายงานการเดินบัญชี (Bank Statement) บิลซื้อ และค่าใช้จ่าย สำหรับ ยื่นภงด 91
  • รายงานการจดบันทึกซื้อ-ขาย
  • เอกสารลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร สำหรับใช้ลดหย่อนในการ ยื่นภงด 91

 

ค่าบริการในการ ยื่นภงด 91 กับบริษัท Techvision Accounting

     ค่าบริการคำนวณภาษีพร้อม ยื่นภงด 91 ของบุคคลธรรมดาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 บาทต่อปี อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และTransactionsของคุณลูกค้า ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปเอกสารซื้อ-ขายค่าใช้จ่ายต่างๆ / Statement  มาให้ทางเราประเมินราคาค่าดำเนินการ ยื่นภงด 91 ก่อนได้ โดยบริการที่คุณลูกค้าจะได้รับมีดังนี้

  • บันทึกบัญชีและทำรายงานสรุปซื้อ-ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ( ยื่นภงด 91
  • ฟรี ! ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตลอดการใช้บริการ

     การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ ไม่ว่าประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นให้แล้วก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ซึ่งการ ยื่นภงด 91 เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีเงินได้จะต้องเสียภาษี ซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ตาม โดยการ ยื่นภงด 91 นั้นจะยื่นได้ 2 ช่องทางคือยื่นแบบปกติที่กรมสรรพากร หรือยื่นแบบออนไลน์ของกรมสรรพากรก็ได้ ทางออนไลน์จะขยายเวลาการ ยื่นภงด 91 ไปอีก โดยปกติจะยื่นปีละ 1 ครั้ง ระหว่าง 1 มกราคมถึง 31 มีนาคมของทุกปี หากสนใจบริการรับ ยื่นภงด 91 ของทางสำนักงานบัญชี เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ติดต่อทางเราได้ตลอดข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00