สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีบุคคล 2565หน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีบุคคล 2565

32 views

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีบุคคล 2565

     ผู้มีหน้าที่ ยื่นภาษีบุคคล 2565 ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้ระหว่างปีที่ผ่านมาคือ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จะมีหน้าที่ต้อง ยื่นภาษีบุคคล 2565 แม้ว่าจะมีรายได้ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม โดยจะสามารถแบ่งการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 ได้ 2 แบบคือ แบบภงด.90 สำหรับผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ และแบบภงด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือจากรายได้อื่น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆกับทางสำนักงานบัญชีของเราได้

หาก ยื่นภาษีบุคคล 2565 ไม่ทันกำหนดต้องทำอย่างไร

     เมื่อเรา ยื่นภาษีบุคคล 2565 ไม่ทัน จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้คือ

  • เตรียมแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น เบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดา-มารดา เพื่อประกอบการ ยื่นภาษีบุคคล 2565

       โดยเอกสารที่เตรียมพร้อมแล้วจะต้องไป ยื่นภาษีบุคคล 2565 ได้ที่สำนักงานสรรพากรเท่านั้น ไม่สามารถยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ พร้อมกับค่าที่จะต้องจ่ายภาษีส่วนที่ค้าง และค่าปรับในการ ยื่นภาษีบุคคล 2565  ไม่ทันที่เกิดจากการยื่นภาษีล่าช้าอีกด้วย

ค่าบริการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 บาท/ปี อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก และความซับซ้อนของประเภทธุรกิจ โดยสามารถส่งเอกสารซื้อ-ขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรายการเดินบัญชีให้ทางบริษัทประเมินราคาค่า ยื่นภาษีบุคคล 2565 ก่อนได้ เราพร้อมในราคาเป็นกันเอง และรวดเร็ว โดยบริการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 ที่ท่านจะได้รับมีดังนี้คือ บันทึกบัญชีและทำรายงานสรุปซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จัดทำและนำส่งแบบฟอร์ม ยื่นภาษีบุคคล 2565 จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

     สำหรับการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีเงินได้จะต้องเสียภาษี ซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียก็ตาม แต่ก็จะมีหน้าที่ต้อง ยื่นภาษีบุคคล 2565  โดยเป็นการแสดงรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีภาษีนั้นๆ ซึ่งยื่นภาษีจะสามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ ไปดำเนินการ ยื่นภาษีบุคคล 2565 แบบกระดาษด้วยตนเองที่กรมสรรพากร หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากรก็ได้ โดยจะต้อง ยื่นภาษีบุคคล 2565 ระหว่าง 1 มกราคมถึง 31 มีนาคมของทุกปี โดยทางออนไลน์จะขยายเวลายื่นไปอีกข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00