สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดาหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา

42 views

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา

     ผู้มีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้แบ่งผู้ที่มีหน้าที่ไว้ 5 ประเภทดังนี้

 • บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

       ซึ่งสามารถ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ได้ 2 รูปแบบคือจดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่ประเภทของธุรกิจ ซึ่งการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดานั้นยังมีประโยชน์กับผู้ประกอบการ เช่น การขอสินเชื่อ การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการอีกด้วย แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา

รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ใช้เอกสารอะไรบ้าง

     เจ้าของกิจการต้องจัดเตรียมเอกสารในการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ได้แก่ ชื่อร้านค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า ส่วนกรณีขายผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ที่แนบวิธีการสั่งซื้อ หน้าบุ๊กแบงก์ วิธีการชำระเงินและวิธีการส่งสินค้า เป็นต้น หากท่านจัดเตรียมเอกสาร รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ครบถ้วนก็จะทำให้การจดทะเบียนง่ายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่สะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร หรือไปดำเนินการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ด้วยตนเองสามารถสอบถามทางบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัดได้ตลอด เรายินดีให้คำแนะนำในการและไปดำเนินการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา แทน

ธุรกิจอะไรบ้างที่ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา

     ธุรกิจที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา นั้นมีหลายประเภท ทางเราจึงขอกล่าวถึงธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์โดยแบ่งได้ดังนี้ค่ะ

 • การค้าเร่ การค้าแผงลอย
 • พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา
 • พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
 • พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา
 • พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
 • พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร

       หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขดังกล่าวก็ไม่ต้องไปดำเนินการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา

 

     รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา หรือการจดทะเบียนการค้าซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนได้แก่ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการเป็นไปตามพาณิชย์กิจที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการขอ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา ภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มประกอบธุรกิจ โดยจะไปดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่น รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา แทนก็ได้ โดยต้องแนบหนังสือมอบอำนาจด้วย หากเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องจะทำให้การไปจดทะเบียนง่ายมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้มีสำนักงานเปิดให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์จำนวนมาก ท่านสามารถเลือกให้ทาง Techvision Accounting เป็นผู้ดำเนินการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา แทนได้ข่าวสารล่าสุด

จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
จดทะเบียนพาณิชย์ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

มีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องไปยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์ คือ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

12/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ชื่อร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน/ที่ตั้งร้านค้า สัญญาเช่า/หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่ตั้งร้านค้าที่ใช้ จดทะเบียนพาณิชย์ ใช้อะไรบ้าง หน้าเพจร้านค้าออนไลน์ /วิธีการสั่งซื้อ/ ชำระเงิน /ส่งสินค้า และหน้าบุ๊กแบงก์

09/04/2024 17:00
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี
บริษัท Techvision Accounting จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี

การ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี เป็นการแสดงว่าธุรกิจของท่านเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การเสียภาษีนั้นจะเหมือนบุคคลธรรมดา โดยจะประเมินจากรายได้ที่ท่านได้รับ คำนวณภาษีตามขั้นบันไดสามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ แบบหักตามจริง และแบบเหมา 60% หากสนใจบริการ จดทะเบียนพาณิชย์ นนทบุรี ติดต่อทางเราได้เลย

08/04/2024 17:00