สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกาหน้าแรก

>

ข่าวสาร

>

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา

32 views

บริษัท Techvision Accounting รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา

     รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา คือ การจดทะเบียนเพื่อยืนยันว่าเรากำลังดำเนินธุรกิจค้าขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนได้แก่ บุคคลธรรมดาคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด แต่ถ้าประกอบกิจการค้าก็จะต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา ยกเว้นบางธุรกิจที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น หาบเร่แผงลอย พาณิชยกิจเพื่อการกุศลหรือบำรุงศาสนา มูลนิธิสมาคม ซึ่งไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา โดยจะต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา จะช่วยทำให้กิจการดูน่าเชื่อถือ และมีตัวตน

กิจการใดบ้างที่ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา กับ Techvision Accounting

     กิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา ได้แก่          

  1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
  2. กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือการกุศล ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา
  3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
  4. พาณิชยกิจกระทรวง ทบวง กรม ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา
  5. พาณิชยกิจมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
  6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีโอทัศน์ แผ่นวิดีโอทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวิดีโอทัศน์ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณีโรงงานแปรสภาพ และสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เป็นต้น ไม่ต้องดำเนินการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา

ค่าบริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา หรือการจดทะเบียนการค้าในราคาค่าบริการเริ่มต้น 1,999 บาท เพียงเตรียมเอกสารให้กับทางเราไม่กี่รายการ เราจะดำเนินงานทุกขั้นตอนให้จนเสร็จสิ้น แต่หากที่ตั้งของกิจการอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยอยู่ที่ 1,500 บาท หรืออยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ หากให้เราจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนให้ โดยไปดำเนินการด้วยตนเองราคา รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา อยู่ที่ 999 บาท ซึ่งในส่วนของราคาค่าบริการรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรืออยากสอบถามรายละเอียดบริการสามารถติดต่อได้ที่ เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ได้ทุกช่องทาง

     รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา จะต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบ เปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการ ซึ่งการจดทะเบียนจะแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา และ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นธุรกิจร้านค้าที่มีเว็บไซต์และแอปที่จ่ายเงินออนไลน์ได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงใบ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา ไว้ภายในกิจการที่เปิดเผย และเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในนามนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาแต่หากประกอบกิจการค้าก็จะต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ลำลูกกา นั่นเอง ยกเว้นบางธุรกิจที่ไม่ต้องไปจดทะเบียน เช่น หาบเร่แผงลอย เป็นต้นข่าวสารล่าสุด

การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?
การ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ อะไร?

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ การที่เราได้มีการนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสรรพากรตามสถานที่ที่รกำหนดไว้นั้นเอง หากสะดวกไปยื่นเองสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา คือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

22/02/2024 17:00
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ จดทะเบียนพาณิชย์แบบมีหน้าร้าน และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ราคา เพื่อให้กิจการมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนและลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้า

21/02/2024 17:00
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
ใครมีหน้าที่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

การ รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านี้มีตัวตนและมีสถานประกอบการจริง ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียวซึ่งไม่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้อง รับจดทะเบียนพาณิชย์ คือ

20/02/2024 17:00