สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoภงด 1 ภงด 3 ภงด 53
0622057878 @techvisionacc

ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 คือแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างงานภายในกิจการ หรือการใช้บริการจากภายนอก ซึ่งอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะแตกต่างกันตามประเภทของงานบริการ มีอัตราภาษีเริ่มต้นที่ 1% ถึง 35% โดย ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 แตกต่างกันดังนี้ แบบ ภงด 1 คือภาษีเงินได้ที่หักจากฐานเงินเดือนของพนักงาน แล้วเฉลี่ยนำส่งสรรพากรเป็นรายเดือน ซึ่งจะคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า ส่วนแบบ ภงด 3 คือ ภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลหักจากการจ่ายค่าจ้างให้กับบุคคลธรรมดา และแบบ ภงด 53 คือ ภาษีเงินได้ที่นิติบุคคลหักระหว่างนิติบุคคลด้วยกันจากการจ้างบริการ

@techvisionacc

Techvision Accounting ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53

Techvision Accounting เป็นผู้ให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือนให้กับทุกธุรกิจ และนำส่งแบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า คำนวณภาษีอย่างถูกต้องก่อนการจัดทำแบบ ยื่นภาษี ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ให้กับทางกรมสรรพากรรวมถึงให้คำปรึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นภาษีเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ

@techvisionacc

ราคาค่าบริการสำหรับ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53

แพ็กเกจ ราคาค่าบริการทำบัญชีรายเดือน สำหรับ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53

สำหรับการจัดทำและยื่นแบบ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 จะอยู่ในขอบเขตการให้บริการ รับทำบัญชี รายเดือน ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาท ต่อเดือน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ปริมาณรายการค้าและความซับซ้อนของธุรกิจ Techvision Accounting มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นแบบ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจลดความผิดพลาดจากการนำส่งแบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

แพ็กเกจ ราคาค่าบริการจดทะเบียนบริษัทสำหรับยื่น ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53

Techvision Accounting บริการ รับจดทะเบียนบริษัท โดยทางเราดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียน พร้อมทั้งเดินทางไปยื่น จดทะเบียนบริษัท และเมื่อทำการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วในการยื่นแบบ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินกิจการ ซึ่งค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัทอยู่ราคาที่เหมาะสม เริ่มต้นเพียง 11,999 บาท อีกทั้งลูกค้ายังได้รับตราประทับบริษัทหมึกในตัว ฟรี เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากลูกค้าทำบัญชีรายเดือนกับทางเรา แถมฟรี ยื่นภาษี ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจทุกรูปแบบ รวมถึง ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ให้ลูกค้าด้วย Techvision Accounting พร้อมยินดีให้บริการ

สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ( บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ) มีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด1 ภงด 3 ภงด 53 เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างงานต่างๆ ภายในกิจการไม่ว่าจะเป็น ค่าจ้างทำของ หรือการใช้บริการต่างๆ ซึ่งอัตราภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย จะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานและต้องออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการ หัก ณ ที่จ่าย ภงด1 ภงด 3 ภงด 53 ให้กับบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับการจ้างงานนั้นๆ ทั้งนี้ยอดรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำและยอดไม่ถึง 1,000 บาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่ถ้าหากรายจ่ายนั้นมีสัญญาต่อเนื่อง เช่น ค่าบริการ โทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เพราะยอดทั้งปีเกิน 1,000 บาท และนำส่ง ภงด1 ภงด 3 ภงด 53 ภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000