สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoภงด 50 ภงด 51
0622057878 @techvisionacc

ภงด 50 ภงด 51 คืออะไร

ภงด 50 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทั้งจัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศ การยื่น ภงด 50 จำต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม หรือภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะต้องยื่นทุกปี ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรายได้ ส่วน ภงด 51 จะเป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยเป็นการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งตอนสิ้นปีในแบบ ภงด 50 โดยชำระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เกิดขึ้น การยื่นแบบ ภงด 50 ภงด 51 ล่าช้าหรือเกินระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับ และต้องยื่นต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานสรรพากรในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น

@techvisionacc

Techvision Accounting ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ภงด 50 ภงด 51

เมื่อกิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กิจการจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง คือ ครึ่งปีแรกจะเป็นการยื่นแบบภาษี ภงด 51 และปลายปีจะเป็นการยื่นแบบภาษี ภงด 50 โดยทั่วไปผู้ประกอบการจะให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ดูแลด้านการเสียภาษี เพียงท่านผู้ประกอบการไว้วางใจให้ทางเราเป็นผู้ดูแลบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ยินดีเป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีและการวางแผนภาษีให้ท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริการรวบรวมและจัดทำแบบ ภงด 50 ภงด 51 ให้ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งดูแลและให้คำแนะนำท่านทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนการตามระเบียบของกรมสรรพากร ท่านจะไม่ต้องกังวลใจในเรื่องการยื่นภาษี ภงด 50 ภงด 51 และถูกสรรพากรเรียกพบอีกต่อไป

@techvisionacc

ราคาค่าบริการสำหรับ ภงด 50 ภงด 51

แพ็กเกจ ทำบัญชีรายเดือน

Techvision Accounting บริการรับทำบัญชีรายเดือน สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย ประกอบการยื่นแบบภาษี ภงด 51 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบถึงผลประกอบการในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยทางบริษัทรับทำบัญชี เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จะทำการยื่นภาษีแบบ ภงด 51 ให้ลูกค้า ฟรี เมื่อลูกค้าใช้บริการทำบัญชีรายเดือนกับทางเรา โดยราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาทต่อเดือน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของธุรกิจ

แพ็กเกจ ปิดงบการเงิน

Techvision Accounting บริการปิดงบการเงิน จัดทำและยื่นแบบ ภงด 50 ตามหลักของ พรบ.การบัญชีและประมวลรัษฎากรในราคาเริ่มต้น เพียง 6,999 บาท โดยทำการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย จัดทำรายงานประกอบการปิดงบการเงิน รวมถึงยื่นแบบแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น และดำเนินการนำส่งงบการเงิน และ ภงด 50 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรภายในกำหนดเวลาที่กำหนด

ผู้ประกอบธุรกิจเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง คือ ภงด 50 ภงด 51 การเสียภาษีแบบครึ่งปีแรก จะเรียกว่า ภงด 51 ที่แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องยื่นและชำระภาษี ภงด 51 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน หากรอบระยะเวลาบัญชีปีแรกไม่ถึง 12 เดือน ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด 51 และเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือสิ้นปี จะต้องนำส่งภาษีโดยการยื่นแบบ ภงด 50 และนำส่งงบการเงิน การยื่นแบบเสียภาษี ภงด 50 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี จะต้องนำส่งแบบ ภงด 50 และชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหรือวันสิ้นปี และจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50 ภงด 51 ตามเวลาที่กำหนด โดยต้องยื่นทุกปีแม้ว่าในปีนั้นจะขาดทุนหรือไม่มีรายได้ก็ตาม

  • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
  • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
  • Techvision Accounting Co., Ltd.
  • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000