สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoยื่นประกันสังคม ออนไลน์
0622057878 @techvisionacc

ข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคมต้อง ยื่นประกันสังคม ออนไลน์

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน โดย ยื่นประกันสังคม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้มีการจ้างงานลูกจ้าง และเมื่อได้มีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มเติมต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายในกำหนด 30 วัน เช่นเดียวกัน ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ และนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกัน พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส. 1-10 ส่วนที่ 2 หรือจัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ หรือส่งทางอินเทอร์เน็ต ยื่นประกันสังคม โดยนำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เละในกรณีมีลูกจ้างออกจากงาน นายจ้างต้องมีหน้าที่แจ้งชื่อลูกจ้างออกจากสำนักงานประกันสังคมด้วยเช่นกันและต้องระบุการออกจากงานภายใน 15 วันของเดือนถัดไป Techvision Accounting รับ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ ให้คุณได้

@techvisionacc

หน้าที่ของนายจ้างที่ต้อง ยื่นประกันสังคม ออนไลน์

หน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคมมีอะไรบ้าง หลังจากที่กิจการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้วนายจ้างต้องทราบหน้าที่และข้อกำหนดตามกฎหมายใน การ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

 • 1. เมื่อมีลูกจ้างเข้าทำงานหรือลาออกจากงานนายจ้างมีหน้าที่ ยื่นประกันสังคม เพื่อแจ้งการเข้า – ออกของพนักงาน หากนายจ้างไม่กระทำการหรือยื่นล่าช้ามี ความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 • 2. นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบ ในส่วนของผู้ประกันตนที่นายจ้างได้หักไว้ในอัตรา 5% สูงสุด 750 บาท รวมทั้งเงินสมทบในส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบ เข้ากองทุนตามจำนวนที่เท่ากับเงินสมทบของลูกจ้าง และนำ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ หรือนำส่ง ณ สำนักงานประกันสังคม กรณีที่นายจ้างไม่ได้หักค่าจ้างของ ผู้ประกันตนหรือนายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างไว้แล้วแต่ไม่ได้ ยื่นประกันสังคม หรือส่งไม่ครบจำนวนตามที่หักไว้ นายจ้างมีหน้าที่รับผิดในจำนวนเงินสมทบที่ นายจ้างยังไม่ได้นำส่งและเงินเพิ่มของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งเข้ากองทุน

@techvisionacc

ขั้นตอนการ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ ให้กับลูกจ้าง

ในปัจจุบันการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม การแจ้งลูกจ้างเข้าหรือออก มีความสะดวก มากขึ้นผู้ประกอบธุรกิจสามารถ ยื่นประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานประกันสังคม ในหัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการ นายจ้าง สามารถชำระเงินสมทบของลูกจ้างและนายจ้างได้โดยง่าย เพราะการ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ ในปัจจุบันไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ทั้งนี้การจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอน การส่งข้อมูลเงินสมทบให้ ลูกจ้างมีดังนี้

 • 1. เข้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 • 2. เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 • 3. เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  - ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)
  - ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)
 • 4. เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)
 • 5. เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  - กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)
  - แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)

จากขั้นตอนข้างต้นเป็นการ ยื่นประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม หากผู้ประกอบธุรกิจไม่นำส่งผ่านระบบออนไลน์ จะต้องนำเอกสารการประกอบการยื่นไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่เพื่อชำระเงินสมทบ ทั้งนี้การ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ เป็นทางเลือกที่รวดเร็วและประหยัดเวลา ให้ผู้ประกอบธุรกิจมากที่สุด Techvision Accounting ยินดีให้บริการ ยื่นประกันสังคม ให้ท่านได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา

@techvisionacc

ข้อยกเว้นสำหรับบุคคลหรือกิจการที่ไม่ต้อง ยื่นประกันสังคม ออนไลน์

สำนักงานประกันสังคม มีการออกข้อบังคับสำหรับบุคคลหรือกิจการมีหน้าที่ต้อง ยื่นประกันสังคม เพื่อลูกจ้างภายในธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง จากสำนักงานประกันสังคม แต่ไม่จำเป็นว่าผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทุกประเภทจะต้องทำการ ยื่นประกันสังคมออนไลน์ ทั้งนี้มีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่ไม่ต้อง ยื่นประกันสังคม ได้แก่

 • 1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ ลูกจ้างของสภากาชาดไทย
 • 2. ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 • 3. ลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้จ้างประจำตลอดทั้งปี
 • 4. ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและไปประจำทำงานในต่างประเทศ
 • 5. ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชน นักเรียนพยาบาล นักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัด ซึ่งเป็น ลูกจ้างของโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล และลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 6. ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาที่งานที่ทำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
 • 7. ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการหาบเร่ แผงลอย

ทั้งหมดนี้คือข้อยกเว้นที่ได้มีการกำหนดไว้ หากบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีสถานะ ดังกล่าวต้องทำการ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ Techvision Accounting ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้บุคคลและผู้ประกอบธุรกิจทุกท่าน

@techvisionacc

การ ยื่นประกันสังคม เพื่อขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างกับสำนักงานประกันสังคม นอกจากเป็นการทำตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับลูกจ้างภายในองค์กร โดยการ ยื่นประกันสังคมออนไลน์ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการเลิกจ้างงานของลูกจ้าง เป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะส่งต่อการเติบโตในอนาคต โดยธุรกิจที่มีลูกจ้างต้อง ยื่นประกันสังคม เพื่อขึ้นทะเบียนส่งเงินสมทบ ไม่เช่นนั้นนายจ้างจะมีความผิดระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนครั้งแรก จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารหลายรายการอย่างครบถ้วน Techvision Accounting ให้บริการ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ ให้กับท่านทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชีรายเดือน และ ปิดงบการเงิน ในราคาถูกที่สุด

 • สนใจบริการรับจดทะเบียนบริษัท
 • ติดต่อ : บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • Techvision Accounting Co., Ltd.
 • 88/2 หมู่บ้านบุราสิริ-รังสิต หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000