สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน 2564 ดีอย่างไรหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน 2564 ดีอย่างไร

65 views

ปิดงบการเงิน 2564 ดีอย่างไร

     ปิดงบการเงิน 2564 เป็นรายงานทางการเงินและบัญชีเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของการบริหารงาน ผลดำเนินการ และฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งเราจะ ปิดงบการเงิน 2564 เมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้ 2 กรม ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกำหนด ทั้งนี้การยื่น ปิดงบการเงิน 2564 ต้องจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนและนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป หากสนใจบริการ ปิดงบการเงิน 2564 ติดต่อทางเราได้ตลอด

ขั้นตอนในการ ปิดงบการเงิน 2564

     การ ปิดงบการเงิน 2564 จะมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

  1. การเตรียมความพร้อม: ในขั้นตอนแรกจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการ ปิดงบการเงิน 2564 ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ
  2. ตรวจสอบข้อมูล: คือการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการ ปิดงบการเงิน 2564 ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  3. การสรุปผลการเงิน: เมื่อได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะทำการสรุปผลการเงินในรูปแบบของงบการเงิน เช่น งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆ
  4. การตรวจสอบ: หลังจากที่ได้ทำการสรุปผลการเงินแล้ว จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติใดๆ
  5. การรายงานผล: จะทำการรายงานผลการ ปิดงบการเงิน 2564 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของธุรกิจ พร้อมกับนำส่งหน่วยงานราชการคือกรมพัฒน์และกรมสรรพากร

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน 2564 โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ ปิดงบการเงิน 2564 ในราคาเริ่มต้น 7,999 บาท สำหรับปิดงบเปล่าห้างหุ้นส่วน และ 8,999 บาท สำหรับปิดงบเปล่าบริษัทจำกัดโดยอัตราค่าบริการ ปิดงบการเงิน 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการในราคาที่คุ้มค่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ปิดงบการเงิน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอด ซึ่งทางสำนักงานของเราจะเน้นเรื่องมาตรฐานและความถูกต้องเป็นหลัก

     ปิดงบการเงิน 2564 มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ต้องมีการปิดงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากมีการส่งล่าช้าหรือตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการ ปิดงบการเงิน 2564 จะมีโทษตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ 2 กรม ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะต้อง ปิดงบการเงิน 2564 และนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป หากสนใจหรืออยากสอบถามค่าบริการเบื้องต้นติดต่อบริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบการเงิน 2564 ได้ตลอดข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร

ปิดงบ คืออะไร มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เพราะต้องมีการปิดงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากมีการส่งล่าช้าหรือตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ คืออะไร จะมีโทษตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ 2 กรม ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10/04/2024 17:00
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่ม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน

04/04/2024 17:00
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ คือ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ของกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดทำ และนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบ คือ เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

30/03/2024 17:00