สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2565หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2565

56 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2565

     ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว หลายท่านอาจยังคงสงสัยว่าจะต้อง ปิดงบการเงิน 2565 ตอนไหนและต้องทำอย่างไร ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร แล้วบุคคลใดบ้างที่มีหน้าที่ต้อง ปิดงบการเงิน 2565 และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  กล่าวคือ ไม่ว่าผู้ประกอบการท่านใดที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่มีการดำเนินงานหรือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระหว่างปีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กิจการจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม ล้วนมีหน้าที่ ปิดงบการเงิน 2565  แม้ไม่ได้ประกอบกิจการ ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว หากผู้ประกอบการท่านใดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีหน้าที่ ปิดงบการเงิน 2565 นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเพื่อรายงานทางบัญชีการเงินให้ถูกต้อง ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อมารับรอง ปิดงบการเงิน 2565  ของกิจการอยู่เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2565 กับ Techvision Accounting

     ในทางกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว มีหน้าที่ต้องยื่น ปิดงบการเงิน 2565 อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อรายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงิน ไม่ว่ากิจการจะดำเนินงานมีรายได้หรือไม่ก็ตาม ต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้าและกรมสรรพากร หากกิจการไม่ยื่นนำส่ง ปิดงบการเงิน 2565 ได้ทันตามกำหนดการทางกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการโดนค่าปรับในส่วนของการยื่นงบการเงินและภาษีล่าช้าทั้งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะมีอัตราค่าปรับในการ ปิดงบการเงิน 2565  ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาที่เกินกำหนด

ค่าบริการ ปิดงบการเงิน 2565 โดย บริษัท Techvision Accounting

     ในการ ปิดงบการเงิน 2565 จะมีค่าบริการอยู่ 2 ส่วนด้วยกันก็คือ ค่าบริการทำบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชี    ในราคาเริ่มต้นเพียง 6,999 บาทต่อปี ซึ่งค่าบริการดังกล่าวได้รวมบริการนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ปิดงบการเงิน 2565 นำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย Techvision Acconting พร้อมให้บริการรวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาการทำบัญชี การวางแผนภาษีแบบครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจ ตลอดอายุการใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2565

     ในการ ปิดงบการเงิน 2565 คือการรายงานทางบัญชีการเงินของกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าหากผู้ประกอบการท่านใดที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ยื่นนำส่ง  ปิดงบการเงิน 2565 ซึ่งจะโดนปรับทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ดังนั้นหากท่านประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลแล้ว อย่าละเลยในการปิดงบการเงินเมื่อถึงวันสิ้นรอบบัญชีของกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับดังกล่าว ถึงแม้กิจการของท่านยังไม่มีรายได้หรือยังไม่ได้ดำเนินการใดๆก็ตาม ล้วนมีหน้ายื่น ปิดงบการเงิน 2565 ให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องพึงระวังระยะเวลาที่จะครบกำหนดในเดือน เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี พร้อมทั้งหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีมาเพื่อรับรองงบการเงินของกิจการประจำทุกปีอีกด้วย เพื่อให้งบการเงินออกมาอย่างถูกต้องไร้ความกังวลเรื่องข้อผิดพลาด หากท่านเลือกใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2565 กับ Techvision Accountingข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00