สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

141 views

ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

     ปิดงบ คือ การจัดทำงบการเงินจากข้อมูลการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี ซึ่งโดยปกติจะบันทึกจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูลภาษีซื้อ-ขาย จ่าย –รับ แยกไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการ ปิดงบ คือ หลังจากนั้นก็นำข้อมูลที่บันทึกแล้วนำมาทำการปิดปรับปรุงบัญชีตามแต่ละหมวดให้แสดงยอดที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ก่อนส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อนำไป ปิดงบ คือ และงบการเงินนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินเพื่อความถูกต้อง ทั้งนี้ต้องมีผู้ทำบัญชีเซ็นรับรอง ปิดงบ คือ อีกด้วยถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมนำไปยื่นให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการและกรมสรรพากรในเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ของการ ปิดงบ คือ อะไรบ้าง

     การ ปิดงบ คือ มีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกิจการ

  • รู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงของกิจการจากข้อมูล ปิดงบ คือ ที่จะทำให้ทราบถึงผลประกอบการ สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เพื่อนำไปวางแผนธุรกิจได้
  • สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ โดยการวิเคราะห์ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น ที่ได้จากการ ปิดงบ คือ
  • กิจการสามารถนำข้อมูล ปิดงบ คือ ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ได้ เช่น รายงานลูกหนี้

ค่าบริการ ปิดงบ คือ โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท Techvision Accounting มีโปรโมชั่นค่าบริการ ปิดงบ คือ (งบเปล่า) สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7,999 บาท และ ปิดงบ คือ (งบเปล่า) สำหรับบริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,999 บาท ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริการที่คุณลูกค้าจะได้รับจากการปิดงบกับเรา ได้แก่

  1. จัดทำ ปิดงบ คือ ที่ได้รับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2. จัดทำเอกสารลงบัญชีสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
  3. จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภ.ง.ด. 50 )
  4. จัดทำเอกสารประกอบการยื่น ปิดงบ คือ แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
  5. นำยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์

       ฟรี ! ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตลอดการใช้บริการ

     ปิดงบ คือ การจัดทำงบการเงินจากข้อมูลการทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี ซึ่งโดยปกติจะบันทึกจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง ปิดงบ คือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปี เพื่อนำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และควรจะยื่นนำส่งงบการเงินตามกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบ คือ เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับอาญาตามกฎหมาย ทั้งนี้การปิดงบไม่ได้มีหน้าที่เพียงส่งให้กับหน่วยราชการอย่างเดียว แต่ผู้ประกอบการก็จะได้รับประโยชน์จาก ปิดงบ คือ นี้ด้วย เช่น ทำให้เห็นผลประกอบการกำไรหรือขาดทุน และทรัพย์สินของกิจการ เพื่อนำไปวางแผนธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา กับ บริษัท Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ ใช้สถานที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ และใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า เป็นต้นสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม สาขา

18/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ โดยเก็บในอัตรา 7% ของมูลค่าขายสินค้าหรือบริการในประเทศ และอัตรา 0% ในกรณีที่เป็นการส่งออก สำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01

14/07/2024 17:00
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน กับ Techvision Accounting

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ ยื่นแบบกระดาษที่กรมสรรพากรเขตพื้นที่ตั้งกิจการ ใช้เวลาอนุมัติภายในวันที่ยื่นจดทะเบียนและ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่วัน ยื่นแบบออนไลน์ใช้เวลา 7-10 วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและคิวรอการจดทะเบียน ณ ช่วงเวลานั้น

13/07/2024 17:00