สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบปี 2564หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบปี 2564

39 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบปี 2564

     การ ปิดงบปี 2564 เป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จะมีหน้าที่ต้องจัดส่งงบการเงินแก่ทางสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หากไม่มีการปิดบัญชี และไม่มีการนำส่งงบการเงิน จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย ซึ่งการ ปิดงบปี 2564 สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่นงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป และสำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด จะต้อง ปิดงบปี 2564 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และนำส่งบอจ.5 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทำให้ผู้ประกอบการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเมษายน และนำส่งงบการเงินที่ ปิดงบปี 2564ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ปิดงบปี 2564 กับ Techvision Accounting

     เหตุผลที่ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการ ปิดงบปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชี Techvision Accounting เพราะทางสำนักงานของเรายึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้บริการงานด้านบัญชีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนการค้า ยื่นภาษี ปิดงบปี 2564 เป็นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี ซึ่งหากผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการ ปิดงบปี 2564 ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยทางสำนักงานบัญชีของเรายินดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับกิจการของท่าน ทำให้การเลือกใช้บริการ ปิดงบปี 2564 ของท่านมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ค่าบริการ ปิดงบปี 2564 โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานเทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง บริการ ปิดงบปี 2564 ในราคาเริ่มต้นสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดราคาเริ่มต้นที่ 12,000 บาท และสำหรับบริษัท 14,000 บาท โดยอัตราค่าบริการ ปิดงบปี 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือปริมาณเอกสารที่ต้องบันทึก ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านการ ปิดงบการเงินที่เป็นประโยชน์กับกิจการในราคาคุ้มค่า หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการ ปิดงบปี 2564 ได้ตลอด ทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา โดยทางสำนักงานจะเน้นเรื่องความถูกต้องและรักษาความลับของลูกค้าเป็นหลัก

     การ ปิดงบปี 2564 คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ที่มีหน้าที่ ปิดงบปี 2564  คือกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล อย่างบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้อง ปิดงบปี 2564 ตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ที่สำคัญต้องจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดส่งงบการเงินตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับ หากไม่ทำการส่งงบการเงินตามกำหนดเวลา ทางสำนักงาน Techvision Accounting ยินดีให้บริการ ปิดงบปี 2564 ในราคาคุ้มค่าและได้มาตรฐานการบัญชีข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20