สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ทำไมต้องดำเนินการ ปิดงบรายเดือน ราคาหน้าแรก

>

บทความ

>

ทำไมต้องดำเนินการ ปิดงบรายเดือน ราคา

25 views

ทำไมต้องดำเนินการ ปิดงบรายเดือน ราคา

     ปิดงบรายเดือน ราคา คือ การจัดการทางบัญชีของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำหรับการประกอบกิจการของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อจัดส่งรายละเอียดของการ ปิดงบรายเดือน ราคา นำส่งให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรประจำปี ซึ่งการ ปิดงบรายเดือน ราคา นั้นจะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในส่วนของเรื่องกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องให้ผู้ทำบัญชีในกิจการของตน ปิดงบรายเดือน ราคา การปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึงผลประกอบการหรือทิศทางการเงิน การรายงานทางบัญชีการเงิน ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

ปิดงบรายเดือน ราคา คืออะไร

     ปิดงบรายเดือน ราคา คือ การรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการเงินของการประกอบกิจการในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อทราบถึงสถานะทางการเงินของนิติบุคคลนั้น และทำให้ทราบทิศทางการบริหารงานของผู้ประกอบการ ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจ สภาพคล่องการดำเนินการกิจการ ดังนั้นการ ปิดงบรายเดือน ราคา คือ การจัดทำงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ที่ต้องดำเนินการปิดงบการเงินและมีหน้าที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามกฎหมายกำหนด ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามนี้จะถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจะมีโทษปรับตามที่กำหนด ในปัจจุบันการยื่น ปิดงบรายเดือน ราคา นั้นสามารถยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้การ ปิดงบรายเดือน ราคา จะต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรได้มีกำหนดไว้ด้วย

เหตุผลที่ควรจ้างสำนักงานบัญชี ปิดงบรายเดือน ราคา

     ในสถานการณ์ปัจจุบันมีธุรกิจมีการแข่งขันสูง การประหยัดต้นทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง นิติบุคคลที่กำลังเริ่มเติบโตควรหาสำนักงานบัญชีหรือ บริษัทรับทำบัญชี ปิดงบรายเดือน ราคา มาเป็นผู้ดูแลด้านบัญชีและภาษีของนิติบุคคลให้ การ ปิดงบรายเดือน ราคา จะช่วยทำบัญชีและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ท่านได้ รวมถึงการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ รวมถึงการให้คำแนะนำในด้านภาษีที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากสำนักงานบัญชี ปิดงบรายเดือน ราคา เป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง และที่สำคัญค่าบริการการ ปิดงบรายเดือน ราคา ถูก สำหรับข้อดีของการให้ทางสำนักงานบัญชีมาดูแล จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารด้ายบัญชีเพื่อใช้ในกิจการ ช่วยแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี จัดการงานบัญชีและภาษีให้ครบวงจร สำหรับเหตุผลที่ควรให้สำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลยังมีข้อดีอีกมากมาย ซึ่งทางเรามีบริการรับทำบัญชีรายเดือนพร้อมออกหน้ารายงาน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,999 บาท

บริการที่จะได้รับ มีดังนี้

1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่ายเงิน รับเงิน และแยกประเภท

2. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)

3. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำเดือน - จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) - จัดทำ และนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4. จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

5. รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และ รายงาน งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน

ฟรี  ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตลอดการใช้บริการ 

     ปิดงบรายเดือน ราคา การพิจารณานั้น ความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจของการ ปิดงบรายเดือน ราคา ไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงนำส่งงบการเงินรายปีให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเท่านั้น การ ปิดงบรายเดือน ราคา ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการจะได้รับประโยชน์จากงบการเงินนี้ด้วย ปิดงบรายเดือน ราคา ซึ่งจะสามารถทำให้มองเห็นตัวเลขของผลประกอบกิจการ กำไร ขาดทุน และสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อนำไปวางแผนของธุรกิจต่อไปได้ข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20