สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ เดือนไหน กับ บริษัท Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ เดือนไหน กับ บริษัท Techvision Accounting

85 views

ปิดงบ เดือนไหน กับ บริษัท Techvision Accounting

     การ ปิดงบ เดือนไหน รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน และนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ทั้งนี้รายละเอียด ปิดงบ เดือนไหน เปรียบเสมือนรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่กิจการทำงบการเงินแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบ เดือนไหน เมื่อสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากรตามกำหนด แต่หากไม่มีการปิดบัญชีและไม่มีการนำส่งงบการเงิน จะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย โดยการปิดงบสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องทำการ ปิดงบ เดือนไหน พร้อมยื่นงบภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปิดงบ เดือนไหน ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาเสียค่าปรับกี่บาท?

     ปิดงบ เดือนไหน กับ Techvision Accounting มีบริการราคาสุดคุ้มพร้อมให้คำปรึกษาโดยนักบัญชีและทีมงานคุณภาพ ซึ่งทางเราจะแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตรงตามระเบียบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรสำหรับการ ปิดงบ เดือนไหน กรณีเกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 1.ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาท 2.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ เดือนไหน เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาท ตามแต่ประเภทของผู้จัดทำบัญชี 3.ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ เดือนไหน กว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 12,000 บาท

ค่าบริการ ปิดงบ เดือนไหน กับ Techvision Accounting

     ปิดงบ เดือนไหน ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาทซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัดได้ทุกช่องทางโดยมีเจ้าหน้าที่รอตอบคำถามด้วยความใส่ใจรายละเอียดการ ปิดงบ เดือนไหน ต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง รวมถึงเมื่อได้รับหมายเรียกจากตำรวจควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลังโดยส่วนใหญ่ทางผู้ประกอบการจะจ้างสำนักงานบัญชี ปิดงบ เดือนไหน เพื่อความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญประสานงานต่าง ๆ ให้รวมถึงคอยรักษาผลประโยชน์ให้ทางกิจการของท่านเป็นอย่างดี

     การ ปิดงบ เดือนไหน รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน และนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป หลังจากที่กิจการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการ ปิดงบ เดือนไหน เพื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากรตามกำหนด แต่หากไม่มีการปิดบัญชีและไม่มีการนำส่งงบการเงินจะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย ดังนี้ ปิดงบ เดือนไหน กรณีเกินกำหนดระยะเวลาจะมีการเสียค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น ค่าปรับกรณียื่น ปิดงบ เดือนไหน กว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือไม่ยื่นงบการเงิน จะมีการปรับทั้ง ผู้จัดทำบัญชี กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในอัตราไม่เกิน 12,000 บาท เป็นต้นข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00