สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไรหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

11 views

บริษัท Techvision Accounting ให้บริการ ปิดงบเปล่า คืออะไร

     คำว่า งบเปล่า ผู้ประกอบหลายท่านอาจยังคงสงสัยว่า ปิดงบเปล่า คืออะไร ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร แล้วบุคคลใดบ้างที่มีหน้าที่ต้องปิดงบเปล่า และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  เบื้องต้นเรามาจำแนกกันก่อนดีกว่าว่าลักษณะใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นงบเปล่า ซึ่ง ปิดงบเปล่า คืออะไร  งบการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่ไม่ได้ประกอบกิจการ กล่าวคือ กิจการไม่มีรายได้ และค่าใช้จ่ายในระหว่างปีเลย อาทิเช่น ซื้อสินค้า หรือมีการจ่ายค่าแรงพนักงาน ถ้าในระหว่างปีกิจการไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ ซึ่งในที่นี้ ปิดงบเปล่า คืออะไร งบการเงินของกิจการจะถูกเรียกว่า งบเปล่า หรือ งบที่ไม่ได้ดำเนินกิจการนั่นเอง ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว หากผู้ประกอบการท่านใดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีหน้าที่นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเพื่อรายงานทางบัญชีการเงิน ปิดงบเปล่า คืออะไร ให้ถูกต้องอยู่เป็นประจำทุกๆ ปี  และในทางกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อมารับรอง ปิดงบเปล่า คืออะไร งบการเงินของกิจการอีกด้วย

หากว่า นิติบุคคล ไม่ดำเนินการใดๆ จะต้องส่งงบการเงินหรือไม่

     ปิดงบเปล่า คืออะไร ซึ่งในทางกฎหมายแล้วหากผู้ประกอบการท่านใดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วมีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้าและกรมสรรพากรเพื่อรายงานทางบัญชีการเงินภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไม่ว่ากิจการจะดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม ปิดงบเปล่า คืออะไร ล้วนมีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงิน หากกิจการไม่ยื่นนำส่งงบการเงินจะมีเบี้ยปรับทั้งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่องของการยื่นนำส่งงบการเงิน ปิดงบเปล่า คืออะไร  และนำส่งภาษีล่าช้า ซึ่งจะมีอัตราค่าปรับที่แตกต่างกันตามระยะเวลาที่เกินกำหนด

ค่าบริการ ปิดงบเปล่า โดย บริษัท Techvision Accounting

     ในการ ปิดงบเปล่า คืออะไร ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ 2 ส่วนด้วยกันก็คือ ค่าทำบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชี    Techvision Acconting เป็นบริษัทให้บริการปิดงบเปล่าในราคาเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทต่อปี ซึ่งค่าบริการดังกล่าวรวมถึง ปิดงบเปล่า คืออะไร การนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งแบบภาษีให้กับกรมสรรพากรตามเวลาที่กำหนดอีกด้วย พร้อมให้คำปรึกษา ปิดงบเปล่า คืออะไร ตลอดอายุการใช้บริการ

     ปิดงบเปล่า คืออะไร คืองบไม่มีรายได้ แต่ถ้าหากกิจการท่านใด มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารในนามกิจการ หรือมีสินค้าคงเหลือยกมา แม้ว่าจะไม่ได้มีการซื้อ หรือการขายในระหว่างปี แต่งบการเงินที่มีสินค้าคงเหลือหรืองบที่มียอดยกมาจำนวนมาก เช่น ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือยกมา เงินจ่ายล่วงหน้าต่างๆ งบแบบนี้ไม่ใช่งบเปล่าเพราะทุกรายการเคลื่อนไหว ปิดงบเปล่า คืออะไร  ต้องถูกบันทึกบัญชีทั้งหมด ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ต้องมาทำการตรวจนับและตรวจสอบเพื่อบันทึกรายการเคลื่อนไหว ปรับปรุงเกี่ยวกับรายการนั้นๆ ปิดงบเปล่า คืออะไร งบการเงินเช่นนี้จะไม่ถือเป็นงบเปล่า ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องพึงระวังระยะเวลาที่จะครบกำหนดในเดือน เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี อย่าลืมหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีมาช่วยปิดงบและตรวจสอบงบการเงินพร้อมกับการยื่นงบการเงินให้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบการเงิน 2564

บริษัทบัญชี ให้บริการรับ ปิดงบการเงิน 2564 สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งบเปล่า งบมีรายได้-ค่าใช้จ่าย ทางเรามีบริการที่ครอบคลุมให้กับทุกท่าน โดยทีมงานผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องการยื่นงบการเงิน ใช้บริการ ปิดงบการเงิน 2564 กับทางเรา

14/05/2022 23:40
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร
การ ปิดงบเปล่า คือ อะไร

ผู้ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ อะไร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในปีนั้นๆ และเมื่อสิ้นปีต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่างบการเงินเปล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการปิดงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง ให้บริการ ปิดงบเปล่า คือ สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

10/05/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภท
บริษัท Techvision Accounting รับ ปิดงบรายเดือน คือ ทุกประเภท

บริษัทบัญชีให้บริการ ปิดงบรายเดือน คือ หมายถึงธุรกิจที่มีการดำเนินการเป็นประจำในทุกๆ เดือน เมื่อต้องการทราบผลกำไร(ขาดทุน)ของธุรกิจ สามารถทำโดยการสรุปรายละเอียดของบัญชีต่าง ๆ ทั้ง 5 บัญชี เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้ และค่าใช้จ่าย ฟรี! ให้คำปรึกษาหลัง ปิดงบรายเดือน คือ กับทางเรา

04/05/2022 19:50