สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

46 views

ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

     ปิดงบ 2566 เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจัดทำงบการเงิน เพื่อนำส่งรายงานทางการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการ ปิดงบ 2566 คือ รายงานทางบัญชีของธุรกิจที่ใช้สำหรับการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทางการเงิน เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงกระแสเงินสดของกิจการของแต่ละงวดบัญชี ซึ่งขั้นตอนของการ ปิดงบ 2566 นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดว่าการ ปิดงบ 2566 คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ก่อนนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช่วงเวลาในการยื่น ปิดงบ 2566

     ระยะเวลาในการยื่น ปิดงบ 2566 จำแนกตามประเภทได้ คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องยื่น ปิดงบ 2566 ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี คืองบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่นปิดงบภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ส่วนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดต้อง ปิดงบ 2566 และส่งงบให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนและนำส่งงบการเงินที่ ปิดงบ 2566 ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ค่าบริการ ปิดงบ 2566 โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริการรับ ปิดงบ 2566 สำหรับห้างหุ้นส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท บริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทาง Techvision Accounting เป็นบริษัทรับ ปิดงบ 2566 ที่มุ่งเน้นในการให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชีและภาษี และนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการ ปิดงบ 2566 ทำให้มีระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพหากผู้ประกอบการสนใจการ ปิดงบ 2566 เลือกรับบริการกับทางสำนักงานบัญชีของเราได้เรายินดีให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐาน

    

     ปิดงบ 2566 ถือเป็นเรื่องสำคัญของนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ เพราะกฎหมายได้มีการกำหนดว่าต้อง ปิดงบ 2566 และจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งการ ปิดงบ 2566 ยังเป็นเหมือนภาพรวมของธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลทางการเงิน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนธุรกิจในอนาคต หากผู้ประกอบการไม่ ปิดงบ 2566 อาจจะต้องมีโทษปรับตามกฎหมายข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ  กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน

10/06/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการโดยปกติจะเก็บในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้สรรพากร โดยกรณีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

01/06/2024 17:00
ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting
ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงินผลประกอบการของธุรกิจ รายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจที่ต้องปิดงบการเงินจะเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีและนำส่ง ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65

31/05/2024 17:00