สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด.51 2565หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด.51 2565

26 views

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด.51 2565

     ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ การจ่ายภาษีสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และจะต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หากดำเนินการยื่นแบบไม่ทันตามกำหนดจะต้องมีค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนในกรณีรอบบัญชีปกติตามปีปฏิทิน คือ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 แบบกระดาษจะสามารถยื่นได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะยืดเวลาออกไปอีก 8 วัน ส่วนนิติบุคคลที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัทปีแรก จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565

ใครมีหน้าที่ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 กับ Techvision Accounting

     สำหรับผู้มีหน้าที่ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ และบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก ส่วนการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ไม่ต้องแนบเอกสาร ยกเว้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ซึ่งเสียภาษีจากกำไรสุทธิจริง จะต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน หนังสือของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วย หากผู้ประกอบไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถเลือกใช้บริการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ของทางสำนักงาน Techvision Accounting ได้ ทางเรายินดีให้บริการในราคาย่อมเยา โดยทางเราจะเน้นเรื่องมาตรฐาน และความถูกต้องในการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 เป็นหลัก

ค่าบริการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting ให้บริการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ในราคาเริ่มต้น 1,500 บาท ซึ่งอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของธุรกิจหรือตามรายการเอกสารที่ต้องบันทึก ซึ่งทางสำนักงานของเรายังมีบริการมากมาย เช่น รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หากผู้ประกอบกิจการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ได้ โดยเราจะมีพนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

     การ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 จะมีกำหนดให้ยื่นรายการภายในสองเดือนสุดนับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ 2 แบบ คือแบบกระดาษจะต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี และแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีออกไปอีก 8 วัน และในส่วนของรอบบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ไม่ต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 เว้นแต่เปลี่ยนรอบบัญชี จึงได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือนไม่ต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565ข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00