สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์หน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์

29 views

บริษัท Techvision Accounting ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์

     การ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ที่จะต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี แต่หากผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ไม่ทันตามกำหนดเวลาก็จะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วย ซึ่งสำหรับแบบกระดาษ จะยื่นแบบได้ไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคม และแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ได้ขยายเวลาเพิ่มอีก 8 วัน เช่น กรณีรอบบัญชีปกติตามปีปฏิทินคือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม ของทุกปีกิจการ จะต้องจัดทำแบบ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้น หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองสามารถใช้บริการบริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัดได้ เรายินดีให้บริการ

ใครมีหน้าที่ต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

     ผู้มีหน้าที่ต้อง ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ และบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะเสียภาษีจากกำไรสุทธิ     (ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก และในส่วนของการแก้ไขกรณี ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ขาดไปเกินกว่า 25% ให้ยื่นเพิ่มเติมก่อนยื่น ภงด 50 หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราตามเงื่อนไขดังนี้ คือถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ และถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่หากเกินกว่านั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 20 โดยถ้าหาก ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ เกินกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม คือยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท ยื่นแบบพ้นกำหนด 7 วันไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท ส่วนเงินเพิ่มจะต้องเสียตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นหาก ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ล่าช้าเกินกว่า 7 วันเป็นต้นไปให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระจนกว่าเงินเพิ่มจะครบ 20% ของภาษี เป็นต้น

ค่าบริการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ โดย บริษัท Techvision Accounting

     บริษัท เทควิชั่น แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ในราคาเริ่มต้น 1,500 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ฟรีจัดทำรายงานสรุปรายได้และค่าใช้จ่าย พร้อมวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและสิ้นปี พร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ซึ่งอัตราค่าบริการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือตามความซับซ้อนของธุรกิจ ทางเรายินดีให้บริการวางแผนภาษี และรับ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ในราคาเป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว และทำให้ท่านประหยัดภาษีมากที่สุด

     ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ที่จะต้องยื่นภายใน 2 เดือน ซึ่งสามารถยื่นได้ 2 แบบคือแบบกระดาษจะต้องยื่นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม และแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ได้เพิ่มอีก 8 วัน ซึ่งจะต้องดำเนินการยื่นแบบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไม่เช่นนั้นจะมีค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามมา หรือผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการทางสำนักงานบัญชีที่รับ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ หากไม่สะดวกดำเนินการเอง โดยทางบริษัทของเราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเสียภาษี ในการ ยื่น ภ.ง.ด.51 2565 ออนไลน์ ให้อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลาข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์
บริษัท Techvision Accounting ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

การ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์ หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) เป็นแบบภาษีที่เอาไว้ยื่นภาษีเงินได้ของการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ทางกรมสรรพากรรับทราบ หรือ ก็คือการเสียภาษีไว้ก่อนล่วงหน้า นิติบุคคลใดบ้างที่ต้องยื่นแบบภาษี ทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ออนไลน์

09/08/2022 17:40
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 ปี 2564 ยื่นภายใน

ภงด.51 ปี ยื่นภายใน วันไหนนั้น กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามรอบระยะเวลาปฏิทินทั่วไปแล้ว ทางกรมสรรพากรจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแต่ละปีให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการกับทางเราในการยื่น ภงด.51 ปี ยื่นภายใน สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางเรา

02/08/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร
บริษัท Techvision Accounting ทุนจดทะเบียน คือ อะไร

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ อะไร ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในธุรกิจเมื่อจดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นๆ ว่าจะกำหนดทุนไว้ที่เท่าไร ทั้งนี้การกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรกำหนด ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ ไว้ตามความเหมาะสม

31/07/2022 17:00