สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน : close financial statements (อังกฤษ) เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน : close financial statements (อังกฤษ) เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

20 views

ปิดงบการเงิน : close financial statements (อังกฤษ) เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

     การปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ผู้ประกอบการทุกคน ต้องมีหน้าที่เพื่อจัดส่งงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยปกติแล้ว นิติบุคคลอย่างบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะต้องทำการปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรมีการจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อจัดส่งงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ตามที่กฎหมายกำหนด หากนิติบุคคล ไม่ทำการนำส่งงบการเงิน ก็จะต้องมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจัดทำงบการเงินนั้นเป็นปัญหาที่มักพบในนิติบุคคล โดยเฉพาะนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ทำบัญชีดูแลโดยตรง เพราะการจัดทำบัญชีในทุกเดือน

ปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) คืออะไร

      การปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) คือรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อทำให้ทราบถึงผลประกอบการ คุณภาพของการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท ศึกษาข้อมูลและผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบัญชี เป็นต้น ซึ่งการปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) เป็นการจัดการเกี่ยวกับงบการเงิน เมื่อถึงรอบระยะบัญชีสิ้นรอบบัญชี โดยจะต้องจัดทำ และนำส่งงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรตามที่กำหนด ซึ่งในการยื่นงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ประจำปีนั้น สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นด้วยตัวเอง หรือสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) สำหรับธุรกิจมือใหม่ ดังนี้

     การปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) สำหรับแนวทางเพื่อให้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น พร้อมยังสามารถช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระเบียบ

  • การรวบรวมเอกสารทางการเงิน (ก่อนปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ) โดยเฉพาะเอกสารรายรับ - รายจ่าย ทั้งบิลขายและบิลซื้อ ซึ่งการจัดเรียงเอกสารนั้นจะแตกต่างกัน ในส่วนของการจัดเรียงบิลขายของบริษัทนั้น สามารถเรียงตามลำดับของเลขที่เอกสาร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายการต่าง ๆ และวันที่จัดเรียง ให้จัดประเภทของบิล เช่น บิลสำหรับซื้อสินค้า บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าน้ำมัน ไปจนถึงบิลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
  • กรณีที่บริษัทเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายให้ครบถ้วน
  • การปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ประจำปี จะต้องมีการตรวจสอบรายการเดินบัญชี หรือ Bank Statement ของบริษัท ว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่
  • การติดต่อสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้จัดทำบัญชีปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) และควรพิจารณาถึงความเรียบร้อยของเอกสารที่ครบ ดูง่าย และมีความเป็นระเบียบ
  • ทางเรามีค่าบริการปิดงบเปล่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา 6,999 บาท หากมีรายการเคลื่อนไหว ค่าบริการปิดงบการเงิน (หจก.) ราคาเริ่มต้นที่ 12,000 บาท ค่าบริการปิดงบเปล่า บริษัทจำกัด ราคา 7,999 บาท หากมีรายการเคลื่อนไหว ค่าบริการปิดงบการเงิน (บจ.) ราคาเริ่มต้นที่ 14,000 บาท 

     สิ่งสำคัญสำหรับการปิดงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) คือการนำส่งงบการเงินตรงไปตรงมา ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ภายใน 150 วัน ซึ่งนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อป้องกันการโดนโทษปรับตามกฎหมายกำหนด สำหรับนิติบุคคลไหนที่ยังไม่สามารถเดินทางไปยื่นงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นงบการเงินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับการขยายระยะเวลาในการยื่นงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มระยะเวลาในการนำส่งงบการเงิน close financial statements (อังกฤษ) และช่วยทำให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564
บริษัท Techvision Accounting ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 หน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ต้องจัดทำการประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ โดยต้องนำส่งภายในระยะเวลากำหนดของทางกรมสรรพากร โดยเป็นการประมาณการกึ่งของของกำไร(ขาดทุน) เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2564 กับทางสำนักงานบัญชีได้เหมือนกัน

02/07/2022 17:00
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ
บริษัท Techvision Accounting ภงด.51 คือ

ภงด.51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือนแรกของรอบบัญชี) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรล่วงหน้าสำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งหลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภงด.50) ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการยื่น ภงด.51 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

30/06/2022 17:45
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด
การ ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คืออะไร และต้องยื่นเมื่อใด

ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือเข้าใจง่าย ๆ ว่าในการ ยื่นแบบ ภงด.51 ให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับกำไรในรอบ 6 เดือนแรก และต้องยื่นเมื่อใด การ ยื่นแบบ ภงด.51 ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (หากยื่นไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะมีเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม) ยื่นแบบ ภงด.51 ปี 2565

29/06/2022 17:20