สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบ 2567 คืออะไรมีความสำคัญอย่างไร?หน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบ 2567 คืออะไรมีความสำคัญอย่างไร?

65 views

ปิดงบ 2567 คืออะไรมีความสำคัญอย่างไร?

     ปิดงบ 2567  คือ งบการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แม้ไม่ได้ดำเนินกิจการ ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีการซื้อขาย ซึ่งถ้าตลอดปี ปิดงบ 2567 ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรประจำทุกปี โดยเงื่อนไขการ ปิดงบ 2567 เปล่าจะต้องมีทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมถึง หจก. ที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้าน และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้าน และมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 30 ล้าน แบ่งเงื่อนไขเป็น 2 แบบ คือ ส่งงบเปล่าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นรับรองและแสดงความเห็น และงบเปล่าให้กรมสรรพากร ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรเซ็นรับรองงบการเงิน สำหรับ ปิดงบ 2567

ไทม์ไลน์การ ปิดงบ 2567 ที่ผู้ประกอบการควรทราบ

     ผู้ประกอบธุรกิจที่จดบริษัทจำกัดและที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2566 จะต้อง ปิดงบ 2567 , ตรวจสอบงบการเงิน ปี 2566, ยื่นงบการเงิน ปี 2566, และยื่นภาษีบริษัทประจำปี 2566 ภายในวันสุดท้ายสำหรับการ ปิดงบ 2567 ดังนี้

  • ปิดงบ 2567 ต้องยื่นภ.ง.ด.1ก (สรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ภาษีที่ของพนักงาน ฯลฯ ตลอดปี) ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 เมษายน 2567 หรือ 4 เดือนหลังวันสิ้นรอบบัญชี
  • ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น (หรือเรียกว่า บ.อ.จ.5)  14 พฤษภาคม 2567  (ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)
  • ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่สรรพากรภ.ง.ด.50 ภายใน 30 พฤษภาคม 2567 (150 วันหลังวันสิ้นรอบ)
  • ยื่น ปิดงบ 2567 ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)     

ค่าบริการ ปิดงบ 2567 โดย บริษัท Techvision Accounting

     Techvision Acconting ให้บริการ ปิดงบ 2567 ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,999 บาท ต่อปีซึ่งค่าบริการดังกล่าวได้รวมการนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนำส่งแบบภาษีให้กับกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ปิดงบ 2567 ตลอดอายุการใช้บริการรวมไปถึงให้บริการวางแผนภาษีอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบของธุรกิจโดยทีมงานคุณภาพบริการรวดเร็วทันใจและมีการปรับยืดหยุ่นในการ ปิดงบ 2567 ให้เหมาะสมกับกิจการทุกประเภททุกธุรกิจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

     ปิดงบ 2567  คือ งบการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แม้ไม่ได้ดำเนินกิจการ ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีการซื้อขาย ซึ่งถ้าตลอดปี ปิดงบ 2567 ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรประจำทุกปี โดยมีขั้นตอนการ ปิดงบ 2567 ดังนี้ เช่น ยื่นภ.ง.ด.1ก (สรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ภาษีที่ของพนักงาน ฯลฯ ตลอดปี) ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 เมษายน 2567 ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น (บ.อ.จ.5)  14 พฤษภาคม 2567 พร้อมทั้ง ปิดงบ 2567 และนำส่งยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ภายใน 30 พฤษภาคม 2567 ยื่นงบการเงิน ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 สำหรับจดบริษัทจำกัดที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้นข่าวสารล่าสุด

ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting
ปิดงบ คืออะไร กับ Techvision Accounting

ปิดงบ คืออะไร ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดย ปิดงบ คืออะไร ถือเป็นเอกสารสำคัญในการวิเคราะห์กิจการ

02/12/2023 17:00
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting
ปิดงบ 2565 กับ Techvision Accounting

ปิดงบ 2565 ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการทางด้านบัญชีที่จะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีทั้งผู้จัดทำบัญชี และมีผู้ตรวจสอบบัญชี หากธุรกิจหรือองค์กรใดไม่ดำเนินการยื่น ปิดงบ 2565 หรือไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ามีความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย

27/11/2023 17:00
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting
ปิดงบ ทำยังไง กับ Techvision Accounting

ปิดงบ ทำยังไง จะต้องถูกสอบโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ก่อนที่กิจการจะสามารถนำส่งให้กับหน่วยงานภายนอกได้ กรณีกิจการยังไม่ได้ดำเนินการทางบัญชีใช้จะเรียกว่า “งบเปล่า” ผู้ประกอบการก็ยังต้องมีหน้าที่ปิดงบ ทำยังไงประจำทุกปีอยู่ดี

26/11/2023 17:00