สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

48 views

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ (Value Added Tax) คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศรวมถึงการนำเข้าสินค้า ซึ่งโดยปกติจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้สรรพากรและผู้มีหน้าที่ในการจดทะเบียนได้แก่

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
 2. ผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายในกำหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ ยกเว้นมีสัญญาหรือหลักฐานการดำเนินงานก่อสร้างภายในเวลาที่เหมาะสม
 3. ผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ขั้นตอนการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ

     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์นั้นมีความผิดตามกฎหมาย หากถูกตรวจสอบพบนอกจากภาษีที่ต้องชำระแล้วผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยปรับ (มากที่สุดคือ 2 เท่าของภาษีที่ชำระ) และ เงินเพิ่ม (1.5%ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ) อีกด้วย เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ

 • แบบคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
 • หลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่
 • หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

ค่าบริการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ กับ Techvision Accounting

     Techvision Accounting ยินดีให้คำปรึกษาและบริการสำหรับผู้ประกอบการที่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้กิจการสามารถออกใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบการที่กฎหมายกำหนด และจัดทำบัญชีให้มีระบบมากขึ้น กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่ง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จะต้องรวบรวมรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อทำการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และป้องกันข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดยผู้ประกอบการที่กำลัง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ โดยเจตนาหลีกเลี่ยงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 200,000 บาท

      จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ซึ่งการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ (Value Added Tax) คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศรวมถึงการนำเข้าสินค้าโดยปกติจะเก็บ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้สรรพากรและผู้มีหน้าที่ในการจดทะเบียนได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกินข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือยอดขายหรือรายรับจริง ๆที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน

10/06/2024 17:00
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ 2566 กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ 2566 คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้กับ DBDและRD โดยผู้ที่มีหน้าที่ปิดงบ คือกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้อง ปิดงบ 2566 ตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันงบการเงินสามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้แล้ว

05/06/2024 17:00
ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting
ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 กับ Techvision Accounting

ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65 จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงินผลประกอบการของธุรกิจ รายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจที่ต้องปิดงบการเงินจะเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีและนำส่ง ปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ปี 65

31/05/2024 17:00