สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

ปิดงบการเงิน ราคา กับ บริษัท Techision Accountingหน้าแรก

>

บทความ

>

ปิดงบการเงิน ราคา กับ บริษัท Techision Accounting

147 views

ปิดงบการเงิน ราคา กับ บริษัท Techision Accounting

     ปิดงบการเงิน ราคา สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีจะหมายถึง ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กิจการทำบัญชีบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปรอบระยะเวลาบัญชีจะกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 12 เดือนหรือ 1 ปี โดยเริ่ม ปิดงบการเงิน ราคา ตามรอบวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม เรียกว่ารอบปีบัญชีปกติ ทั้งนี้จะมีการกำหนดรอบแบบพิเศษคือการ ปิดงบการเงิน ราคา รอบระหว่างกาล เมื่อนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนจัดตั้งช่วงกลางปี แต่ต้องการที่จะปิดงบภายในรอบ 12 เดือน โดยจะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนไปจนครบ 12 เดือน เช่น หากจดทะเบียน 1 เมษายน วันที่ 1 เมษายน-31 มีนาคมของปีถัดไป เป็นวันครบกำหนดรอบบัญชีระหว่างกาลและต้องทำการ ปิดงบการเงิน ราคา และนำส่งงบตามกำหนดเวลาให้แก่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปิดงบการเงิน ราคา มีประโยชน์อย่างไร

     ปิดงบการเงิน ราคา จะแสดงให้เห็นฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการในแต่ละรอบปีบัญชี โดยรายงาน ปิดงบการเงิน ราคา ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบการ ปิดงบการเงิน ราคา และรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ซึ่งแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะบัญชีของท่าน ในแต่ละปีกิจการจะต้อง ปิดงบการเงิน ราคา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รายงานดังกล่าว แล้วนำส่งให้กับหน่วยงานราชการ

กำหนดเวลายื่นงบการเงิน ปิดงบการเงิน ราคา

     ปิดงบการเงิน ราคา สามารถจำแนกตามประเภทของนิติบุคคลได้ดังนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่จดทะเบียนขึ้นตามกฎหมายไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรจะต้องยื่น ปิดงบการเงิน ราคา ภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะต้องยื่นงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2567
  2. บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีการจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงิน แล้วจึงนำเสนอ ปิดงบการเงิน ราคา ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการเงิน โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นจะต้อง ปิดงบการเงิน ราคา ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 30 เมษายนของปีถัดไป และนำส่งงบการเงินภายใน 31 พฤษภาคมของปีถัดไป

 

     การ ปิดงบการเงิน ราคา ถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อย่างบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ควรให้ความสำคัญกับการ ปิดงบการเงิน ราคา เพราะกฎหมายได้กำหนดว่าจะต้องดำเนินการจัดส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกิจการการสามารถที่จะทำการ ปิดงบการเงิน ราคา มากกว่านั้นได้ เพราะการปิดงบการเงินเป็นเหมือนการสะท้อนภาพรวมของกิจการในแต่ละปีช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบถึงข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการวางแผนของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจทุกท่านอย่าลืม ปิดงบการเงิน ราคา เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และนำส่งงบให้ตรงเวลาข่าวสารล่าสุด

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ กับ Techvision Accounting

ผู้มีหน้าที่ในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน สำหรับ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ออนไลน์

26/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)

เอกสารที่ใช้ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า)หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่มบุคคลธรรมดา เป็นต้น

18/05/2024 17:00
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ กับ Techvision Accounting

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง อาทิ ติดต่อผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ จดทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยกรณีไม่ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดนั้นมีความผิด

17/05/2024 17:00