สวัสดีค่ะ หากคุณต้องการติดต่อเรา สามารถเลือกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ
logoบทความ/ข่าวสาร

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ บริษัทหน้าแรก

>

บทความ

>

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ บริษัท

60 views

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ บริษัท

     การ ปิดงบ บริษัท ถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะการ ปิดงบ บริษัท ประจำปี คือหนึ่งในการดำเนินการด้านบัญชีที่จะต้องส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการ ปิดงบ บริษัท คือ รายงานทางบัญชีของธุรกิจที่ใช้สำหรับการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทางการเงิน เช่น ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงกระแสเงินสดของกิจการของแต่ละงวดบัญชี ซึ่งขั้นตอนของการ ปิดงบ บริษัท นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดว่าการปิดงบการเงิน คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ก่อนนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ประกอบการต้องยื่น ปิดงบ บริษัท ช่วงไหนบ้าง

     กำหนดเวลายื่น ปิดงบ บริษัท สามารถจำแนกตามประเภทได้ ดังนี้

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องยื่น ปิดงบ บริษัท ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่น ปิดงบ บริษัท ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
  • บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด ต้อง ปิดงบ บริษัท และจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนและนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ค่าบริการ ปิดงบ บริษัท โดย บริษัท Techvision Accounting

     สำนักงานบัญชี Techvision Accounting บริการรับ ปิดงบ บริษัท สำหรับห้างหุ้นส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ปิดงบการเงินบริษัทจำกัด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 18,000 บาท  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ยกเลิกบริการ ปิดงบ บริษัท ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามความเหมาะสม หากผู้ประกอบการสนใจการ ปิดงบ บริษัท และนำส่งงบ สามารถเลือกรับบริการกับทางสำนักงานบัญชีของเราได้เรายินดีให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐาน

     การ ปิดงบ บริษัท ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ต้องให้ความสำคัญ เพราะกฎหมายได้มีการกำหนดว่าต้อง ปิดงบ บริษัท และจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งการ ปิดงบ บริษัท ยังเป็นเหมือนภาพรวมของธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลทางการเงิน และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนธุรกิจในอนาคต หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย ซึ่งทางบริษัทเราได้เล็งเห็นว่า การ ปิดงบ บริษัท เป็นสิ่งสำคัญจึงได้เปิดให้บริการด้านการบัญชีทุกประเภทที่มีคุณภาพและรวดเร็วข่าวสารล่าสุด

บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร
บริษัท Techvision Accounting ปิดงบ คืออะไร

ปิดงบ คืออะไร มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล เพราะต้องมีการปิดงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หากมีการส่งล่าช้าหรือตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ ปิดงบ คืออะไร จะมีโทษตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำและส่งงบการเงินให้แก่ 2 กรม ได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10/04/2024 17:00
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน ปีละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเปิดงบการเงินไปอีก 12 เดือน จนครบรอบบัญชี และการปิดงบการเงินจะปิดเดือนไหนก็ได้ “แต่ห้ามปิดเกิน 12 เดือน” นับจากวันที่เริ่ม ปิดงบ ห้างหุ้นส่วน

04/04/2024 17:00
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting
ปิดงบ คือ กับ บริษัท Techvision Accounting

ปิดงบ คือ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ของกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดทำ และนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการยื่น ปิดงบ คือ เงินล่าช้า มิเช่นนั้นจะโดนค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

30/03/2024 17:00